مقايسه اميد به زندگي، مهارت هاي اجتماعي و قدرت تاب آوري در دختران نوجوان داراي مادر شاغل و غير شاغل

پژوهش حاضر با هدف مقايسه اميد به زندگي، مهارت هاي اجتماعي و قدرت تاب آوري در دختران نوجوان داراي مادر شاغل و غيرشاغل شهر تهران انجام گرفت.
روش: روش تحقيق مورد استفاده در پژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف کاربردي و از لحاظ روش غيرآزمايشي و علي مقايسه اي بود. جامعه آماري پژوهش حاضر نيز شامل کليه نوجوانان دختر داراي مادر شاغل و غير شاغل شهر تهران که در سال تحصيلي ۹۶-۹۵ در مقطع متوسطه مشغول به تحصيلي بودند، که با استفاده از روش هاي نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي، تعداد ۲۰۰ نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه هاي اميدواري اشنايدر، مهارت هاي اجتماعي نوجوانان ايندربيتزن و فوستر و پرسش نامه مقياس تاب آوري کونور و ديويدسون مي باشند.
يافته ها: يافته هاي حاضر حاکي از معنادار بودن تفاوت بين دوگروه دختران نوجوان داراي مادر شاغل و غيرشاغل در متغيرهاي اميد به زندگي و قدرت تاب اوري بود. در متغير مهارت هاي اجتماعي در بين دو گروه تفاوت معناداري ديده نشد.

مقايسه اميد به زندگي، مهارت هاي اجتماعي و قدرت تاب آوري در دختران نوجوان داراي مادر شاغل و غير شاغل