برنامه نشست های آموزشی پنجمین جشنواره بین المللی فیلم پرواز

تمامی این پنل های آموزشی در فرهنگ سرای اندیشه تهران برگزار خواهد شد