رابطه بین هوش عاطفی، هوش معنوی و تاب آوری

این پژوهش با هدف شناخت رابطة بین هوش عاطفی، هوش معنوی و تاب آوری انجام شد. گروه نمونه شامل ۳۵۴ دانشجوی کارشناسی ارشد (۱۸۸ دختر و ۱۶۶ پسر) دانشگاه شیراز در سال تحصیلی ۸۸-۸۹ بود که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقياس تاب آوری بزرگسالان همدال و همکاران (۲۰۰۱)، پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام (۲۰۰۱) و مقياس هوش معنوی کینگ (۲۰۰۸) بود. نتایج نشان داد نمرات کلی هوش عاطفی و هوش معنوی به طور مثبت و معنی داری نمرة کلی تاب آوری را پیش بینی می­کنند اما هوش عاطفی پیش بینی کنندة قوی تر تاب آوری است. علاوه بر این، ابعاد شایستگی فردی، انسجام خانوادگی و ارتباط با دوستان در متغیر تاب آوری از طریق معناسازی شخصی (در هوش معنوی) و خوش بینی (در هوش عاطفی) قابل پیش بینی بودند. در مقایسه دو جنس تنها میانگین نمرات هوش معنوی دختران به نحو معنی داری از میانگین نمرات پسران بیشتر بود و در دو متغیر دیگر، تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات مشاهده نگردید.

رابطه بین هوش عاطفی ، هوش معنوی و تاب آوری