پيش بيني تاب آوري مديران بحران وزارت راه و شهرسازي بر اساس تنظيم شناختي هيجاني

مديريت بحران و بلايا نيازمند ويژگي ها و توانايي هايي براي كنترل و اداره شرايط استرس زا و بحراني است. تاب آوري و مديريت هيجان ها ازجمله توانايي هاست كه مي تواند براي مديران بحران در كنترل چنين شرايطي نقش تعيين كننده داشته باشد. اين مطالعه باهدف پيش بيني تاب آوري مديران بحران وزارت راه و شهرسازي بر اساس تنظيم شناختي هيجاني انجام شد.
روش بررسي: مطالعه از نوع توصيفي همبستگي است كه بر روي ۱۳۶ نفر از مديران بحران وزارت راه و شهرسازي به روش نمونه گيري در دسترس انجام شد. به منظور رعايت ملاحظات اخلاقي، پس از اخذ رضايت كتبي از شركت كنندگان، مقياس سنجش تاب آوري كونور و ديويدسون و تنظيم شناختي هيجاني گارنفسكي اجرا گرديد. اطلاعات توسط ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن و رگرسيون خطي چندگانه به شيوه گام به گام تحليل گرديد.
يافته ها: تحليل داده ها نشان داد كه مولفه هاي تنظيم شناختي هيجاني پيش بيني كننده تاب آوري در مديران بحران بود. مديران بحراني كه مولفه هاي تنظيم شناختي هيجاني سازگار داشتند، از تاب آوري بيشتري و مديران بحراني كه مولفه هاي تنظيم شناختي هيجاني ناسازگار داشتند، از تاب آوري كمتري برخوردار بودند (R2=0/342).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه در تفهيم لزوم توانمند بودن مديران بحران براي رويارويي با شرايط و موقعيت هاي غيرمترقبه و بحراني مفيد خواهد بود. سازمان هاي مرتبط با مديريت بحران در ارزيابي مديران مي توانند از اين نتايج بهره بگيرند.

پيش بيني تاب آوري مديران بحران وزارت راه و شهرسازي بر اساس تنظيم شناختي هيجاني