کارگاه تاب آوری در مدارس( نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت دانشگاه شهید بهشتی)

گواهی شرکت دراین کارگاه آموزشی  توسط دبیرعلمی کنگره با لوگو ونشان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی  ، سازمان نظام روانشناسی جمهوری اسلامی ایران  و انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران صادر خواهد شد..تعلیم و تربیت بصورت عام و مدرسه ها بصورت خاص می‌توانند مهمترین مراکز آموزش و توسعه تاب آوری باشند که البته در مقابله  با آسیب‌های اجتماعی و توسعه مدیریت پیشگیری نیز  می‌توانند نقش عمدهای ایفا نمایند، مدارس موفق و مثبت در مواردی نیز می‌توانند بدکارکردی‌های خانوادگی را نیز جبران نمایند. از طرفی روش‌های اجرایی و عملیاتی برای آموزش تاب آوری در مدارس آنچنان‌که میبایست مورد توجه قرار نگرفته است. در این دوره بصورت اجمالی به اهمیت و چگونگی آموزش تاب آوری در محیط‌های آموزشی  پرداخته می‌شود

نشست های تخصصی مبارزه با سرطان پستان در همدان

نشست های سه گانه و  تخصصی تاب آوری و مبارزه با سرطان پستان در تالار عین القضاه همدانی و فرهنگسرای راه کربلا برگزارشد.

 

تأثیر برنامه آموزش تاب آوری بر ارزیابی های شناختی، مقابله و هیجان ها

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامة آموزش تاب‌آوری بر ارزیابی‌های شناختی، مقابلة فعال و هیجان‌های مثبت و منفی گروهی از دانش‌آموزان دختر انجام شد. در این پژوهش تجربی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل و همراه با پیگیری، ۳۲ دانش‌آموز دختر ۱۲ساله در دو گروه آزمایش و کنترل قبل و بعد از آموزش به نسخة تجدیدنظرشدة سنجش ارزیابی تنیدگی (رویلی، رویش، جاریکا و واگن، ۲۰۰۵)،مقیاس مقابلة فعال (گرین‌گلس، شوارزر، جاکوبیک، فیکسنبام و تابرت، ۱۹۹۹) ونسخة تجدیدنظرشدة مقیاس هیجان‌های متمایز (فردریکسون، تاگادی، واگ و لارکین، ۲۰۰۳) پاسخ دادند. در ۱۰ جلسه یک‌ساعته برنامة آموزش تاب‌آوری روانی به شیوة گروهی برای گروه آزمایش اجرا شد. نتایج روش‌های آماری تحلیل کوواریانس تک‌متغیری و چندمتغیری نشان داد که در کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامة آموزش تاب‌آوری در افزایش ارزیابی‌های شناختی سازشی، راهبرد مقابلة فعال و هیجان‌های مثبت و در کاهش ارزیابی شناختی مبتنی بر تهدید و هیجان‌های منفی دانش‌آموزان دختر مؤثر بود. درمجموع، نتایج این بررسی نشان می‌دهد که برنامة آموزش تاب‌آوری از طریق تقویت راهبردهای تفکر مثبت، راهبردهای سازشی مدیریت هیجان و همچنین غنی‌سازی مهارت‌های رابطة بین‌فردی، در تحقق ایدة ایمن‌سازی روانی فراگیران به طور تجربی مؤثر است.

تأثیر برنامه آموزش تاب آوری بر ارزیابی های شناختی، مقابله و هیجان ها
 

اثربخشي آموزش تاب آوري بر كاهش احساس غربت دانشجويان دختر

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش مبتني بر تاب آوري در كاهش احساس غربت دانشجويان جديدالورود خوابگاهي انجام شد. جامعه آماري پژوهش كليه دختران جديدالورود خوابگاهي رشته هاي مختلف تحصيلي دوره كارشناسي دانشگاه رازي كرمانشاه در سال تحصيلي ۹۶- ۹۵ بود. براي انجام اين پژوهش با روش نمونه گيري در دسترس وسپس جهت جايگزيني آزمودني ها دردوگروه از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شد. دراين پژوهش ازپرسشنامه تاب آوري كانروديويدسون واحساس غربت فن فليت استفاده شد. كه ازاين ميان ۳۰ نفر از دانشجويان كه نمره بالاتر از ميانگين در آزمون احساس غربت كسب كرده بودند انتخاب شدند و به صورت تصادفي دردوگروه آزمايش وكنترل قرار گرفتند. براي گروه آزمايش ۱۲ جلسه گروهي آموزش مهارت هاي تاب آوري اجرا و بعد از مداخله براي هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. طرح پژوهش آزمايشي و براي تحليل داده ها از روش آماري كوواريانس استفاده شد.

نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش تاب آوري به طورمعناداري ودرسطح ۰۰۱/۰ P<موجب كاهش احساس غربت دانشجويان درگروه آزمايش شده است درحالي كه چنين تغييري در آزمودني هاي گروه كنترل مشاهده نشد. بنابراين مي توان گفت آموزش تاب آوري در كاهش احساس غربت دانشجويان موثر است.

اثربخشي آموزش تاب آوري بر كاهش احساس غربت دانشجويان دختر

 

برگزاری دوره آموزشی تاب آوری در بحران

به همت اداره کل بهزیستی استان خوزستان  در مجتمع فتح المبین اهواز برگزارشد

 تمامی مددکاران اجتماعی، روانشناسان و پرسنل اورژانس اجتماعی اداره کل بهزیستی استان خوزستان، در این دوره آموزشی ویژه که با محوریت مهمترین مسائل و نکات عملیاتی در روانشناسی بحران، مداخلات و مددکاری اجتماعی و هم چنین تاب آوری در بلایا برگزار گردید حضور داشتند. این دوره آموزشی در مورخ ۹۸/۰۱/۲۵  برگزار گردید.
شایان ذکر است دکتر رضا جعفری (مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور)، غلامرضا صدیق راد (مدیرکل یهزیستی استان خوزستان) و خانم دکتر موسوی (مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خوزستان) در این دوره آموزشی حضور و همراهی داشتند.

 

 

تاب آوری کودکان

برای اولین بار در کشور کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان با حمایت و تحت امر معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه کارگاه آموزشی دو روزه ای رابا عنوان ( تاب آوری کودکان ، ارکان و ابعاد )  در روزهای ۱۱ و ۱۲ اسفند برگزارشد. 

 

کارگاه آموزشی تاب آوری

کارگاه آموزشی تاب آوری با تاکیدات تخصصی در عملیات برای کارشناسان مسئول دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور برگزارشد .

اثربخشي آموزش تاب آوري بر اضطراب مرگ و اميد به زندگي زنان سالمندان مقيم سراي سالمندان

پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي آموزش مولفه هاي تاب آوري در اضطراب مرگ و اميد به زندگي سالمندان شهر قزوين انجام شد. روش پژوهش نيمه آزمايشي و از طرح پيش آزمون ? پس آزمون با گروه كنترل بود. روش نمونه گيري در دسترس با واگذاري تصادفي بود. از ۵۰ نفري كه در دو آسايشگاه حضور داشتند تست به عمل آمد و از بين اين افراد تعداد ۳۰ نفر كه داراي اضطراب بالا و اميد به زندگي پاييني بودند انتخاب و به شيوه تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. به گروه آزمايش ۹ جلسه آموزش مولفه هاي تاب آوري ارائه شد و گروه كنترل هيچ مداخله اي دريافت نكرد. ابزارهاي سنجش پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر و پرسشنامه اميدواري اشنايدر بود. داده ها به وسيله تحليل كوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج نشان داد كه آموزش تاب آوري در كاهش اضطراب مرگ و افزايش اميد به زندگي موثر است (P<0/01.). بنابراين با توجه به نتيجه تحقيق حاضر، ميتوان براي ارتقاي اميد به زندگي و كاهش اضطراب مرگ سالمندان ، تاب آوري را به آنها آموزش داد

آموزش تاب آوری به کودکان طیف اوتیسم

یکی از ویژگی‌های شاخص و عمده‌ی  اوتیسم علاقه به انجام رفتارهای تکراری قابل پیش‌بینی است. اکثر افرادی که در طیف اوتیسم قرار می‌گیرند به‌طور غیرمعمول زندگی‌های تکراری دارند. آنها هر روز یک نوع غذا را در یک زمان می‌خورند. هر شب در یک زمان مشخص به تخت خواب می‌روند. در تابستان و زمستان لباس‌های یکسانی را می‌پوشند. بارها و بارها به یک روش در فعالیت‌های مشابه شرکت می‌کنند. کارهای تکراری اضطراب را که می‌تواند یک مشکل جدی برای افراد در این طیف باشد کاهش دهد. ادامه‌ی خواندن

اداره کل بهزیستی استان سمنان کارگاه تاب آوری برگزار کرد

معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستی استان سمنان برای روانشناسان ، مددکاران ، مشاوران و کلیه مسئولین مراکر شبه خانواده کارگاه آموزشی تاب آوری برگزار کرد.
این دوره آموزشی در تالار اجتماعات هتل جهانگردی شاهرود با حضور کارشناسان و مسئولین این حوزه در روزهای ۱۲و ۱۳ اسفند ماه برگزار گردید.
مقدمه ای بر مطالعات تاب آوری ، فرزند پروری و تاب آوری در خانواده ، آسیب پذیری و تاب آوری کودکان و عوامل و منابع موثردر آن از جمله مفاهیم مورد تاکید در این دوره بودند که توسط محمدرضا مقدسی تدریس گردید .

resilience workshop in shahroud

کارگاه تاب آوری شبه خانواده استان گیلان

  شبه خانواده معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستی گیلان کارگاه آموزشی تاب آوری برگزار کرد .

 این دوره آموزشی بمدت چهار روز ازتاریخ ۲۴ لغایت ۲۸ بهمن ماه جاری درهتل زیبای مارلیک  رشت برگزار گردید.

در این دوره تمامی مربیان ، مددکاران ،روانشناسان و مسئولین و مدیران مراکز شبه خانواده در بخشهای دولتی وغیردولتی استان گیلان حضور داشتند.

resilience rasht گزارش وپوشش خبری این کارگاه آموزشی توسط پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران انجام شد.

resilience rasht1 tabavary

تاب آوری در آموزش و پرورش کرمانشاه مورد تاکید قرار گرفت

resilience kermanshah

فرماندارکرمانشاه در جلسه شورای اموزش و پرورش این شهرستان گفت :

باید تلاش کرد تا آموزش و پرورش به جایگاه واقعی خودش برسد چرا که این نقش و جایگاه واقعی آموزش و پرورش است که می‌تواند بستر توسعه و پیشرفت را فراهم کند. وی با تاکید بر نقش مهم و تاثیر گذار آموزش و پرورش در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و تعاملات سازنده دستگاه تعلیم و تربیت با دستگاه‌ها و ادارات مختلف در شهرستان، با تاکید بر اهمیت سلامت اجتماعی و تاب آوری افزود : این موضوع میتواند از بهترین راهکارهای بهبود وضعیت روانشناختی و غلبه بر هیجانات کاذب باشد فضل اله رنجبر با حمایت از توسعه و بسط فرایند تاب آوری در آموزش و پرورش کرمانشاه تاکید کرد :

موضوع تاب آوری در بین دانش آموزان باید به شکلی نهادینه آموزش داده شود.

دراین جلسه مدیر کل آموزش و پرورش استان و نماینده محترم ولی فقیه در آموزش و پرورش نیز حضور داشتند.

resilience kermanshah 11

کارگاه آموزشی تاب آوری

اطلاعیه برگزاری کارگاه تاب آوری در کلینیک مددکاری بامداد

کارگاه یکروزه ” ﺗﺎﺏ ﺁﻭﺭﻱ”

مدرس : محمدرضا مقدسی

ﺯﻣﺎﻥ ۱۶ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ

ﺷﻤﺎﺭﻩ تلفنهای ﺗﻤﺎﺱ:         ۰۲۱۸۸۶۹۹۵۶۰    و     ۰۲۱۸۸۶۹۸۷۸۱   

دراین کارگاه یکروزه تاکید برمفاهیم و مبانی تاب آوری ، اهمیت وضرورت آن  ، امداد و حمایت های اجتماعی و تاب آوری خانواده خواهد بود.  روشها و مداخلات ، اندازه گیری و مقیاس از دیگر مباحث این کارگاه یکروزه  می باشد.

 

resiliency iran tehran

 

زن قلب خانواده است و تاب آوری قلب سلامت

1فضای پژوهش، سیاستگذاری و اجرایی حمایت از زنان از طریق توسعه تجانس به عملکرد بهینه نزدیک و نزدیکتر خواهد شد.و در این میان لمس وجودی مشکلات از ضروریات است. قدرت باز آفرینی و بازسازی زندگی های صدمه دیده منوط به قدرت تاب آوری است.تاب آوری هم در پیشگیری از صدمات احتمالی و هم در بازیابی و بازسازی، مبتنی بر شواهد و تحقیقات متعدد نقش محوری دارد.در این یادداشت توجه و تمرکز بر ضرورت آشنایی مددکاران با چگونگی توانمندسازی و توسعه تاب آوری زنان سرپرست خانوار است.

روش از عهده بر آمدن و تسلط بر موقعیت های بحرانی را و هم این طور افزایش احتمال موفقیت در شرایط پرتنش را تاب آوری توصیف و معرفی میکند. تقریباً چهار سال از اعلام بین المللی سال تاب آوری زنان میگذرد و امروز به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال هستیم که چه عواملی باعث میشود زنان آسیب دیده از بلایای طبیعی، سوانح و سایر معضلات اجتماعی زندگی را در سلامت و امنیت بیشتر و بهتری ادامه دهند؟
بر همگان روشن است که (زنانه) بودن مسأله، اهمیت مضاعف موضوع مطروحه را یادآور میگردد چرا که زنان همزمان تربیت میکنند، پرورش میدهند، ایمنی و امنیت می آفرینند و سلامت نسل فعلی و نسل آتی منوط به وجود ایشان است. به نظر میرسد با حمایت و تقویت زیر ساختهای اجتماعی، تمرکز و توجه بیشتر به دارایی و تواناییهای مخاطب، توسعه آموزشهای اثربخش خصوصاً در حوزه ارتباطات و حمایت یابی، ترویج و تقویت امید و نکونگری و خوش بینی، افزون سازی برنامه های مهارت آموز تأثیر شرایط منفی و صدمات احتمالی را میتوان کاهش داد.
خلق و خوی مثبت، توانایی حل مساله ، اعتماد بنفس، ایمان ودر نهایت اعتقادات مذهبی هم از مولفه های کارساز و ضروریات هستند. تاب آوری در اینجا نیز همانند سایر عرصه ها تقسیم بندی خاصی از خوب وبد ارایه نمیکند بلکه توضیح و تفسیری از فرایند پایداری و موفقیت ارایه میدهد که متضمن حفظ و بازیابی سلامت است.

اما آنچه که بدیهی است این مسأله هم همانند موضوعات از این دست دارای ویژگی هایی به قرار ذیل است:
الف) تعداد متغییرهای آن بسیار زیاد است
ب) روابط این تعداد متغییر بسیار پیچیده است
ج) کلیت سازه به سبب تعدد و تنوع و پیچیدگی و پردامنه گی فرآیندها میتواند نسبت به کمینه هر مقدار از هر متغییر تأثیرپذیر باشد

خوشبختانه بسیاری از سازمانهای دولتی و غیردولتی که درارتباط با زنان سرپرست خانوار متولی و مأمور هستند فصل جدیدی از توجهات و اعتبارات و پژوهشهای خود را به مقوله (تاب آوری) اختصاص داده اند و این مسأله از آنجا اهمیت و جلوه بیشتری هم پیدا کرده است که تا ده سال آینده یعنی تا سال ۲۰۲۵ میلادی ایران ریاست کمیسیون تاب آوری سازمان صلیب سرخ جهانی را نیز بعهده دارد.
انتظار میرود جامعه مددکاران نیز به فراخور پیش بینی های سازمانی و شرح وظایف محوله، نسبت به آشنایی هر چه بیشتر با این مقوله روانشناختی اقدامی شایسته بعمل آورد.
از برگزاری همایش های ترویجی و تبلیغی در سطح ملی تا اجرای کارگاههای تخصصی و دوره های آموزشی ویژه در سطح استانها و شهرستانها، ضرورتی است که دیگر نمیتوان نادیده اش گرفت.
بایستی به این باور رسیده باشیم که سرمایه گذاری در تاب آوری حقیقتاً یک فرصت است.
چرا که واقعاً ما توانایی مسدود کردن و از بین بردن و در بعضی موارد حتی تحت کنترل در آوردن عوامل تهدید کننده را نداریم و این جا دقیقاً همان جایی ست که تاب آوری ضرورت وجودی خود را از طریق قدرت سازگاری و تعامل مثبت و سازنده با عوامل آسیب زا تعریف و بروز میدهد.
در خاتمه اصل ساده ای را یادآور میگردد که در آموزش، توسعه پیشگیری و مداخله و مقابله و درمان همراه همیشگی ماست:
هر چه زودتر ، بهتر

محمدرضا مقدسی
از سری مقالات و یادداشتهای توانمندسازی زنان سرپرست خانواده

منبع :www.a-sasw.com

تاب آوری و سلامت قلب

resiliency .ir heart

تاب آوری و سلامت قلبی عروقی

با آموزش ارتقاء سطح تاب آوری می تواند از بروز سکته قلبی زود هنگام پیشگیری نمود.

اهمیت تاب آوری به واسطه کاهش مشکلات هیجانی و استرس است، که به حفظ سلامتی افراد کمک می کند. و سطح پایین تاب آوری شرایط ناگواری را تبیین می کند که منتهی به آسیب پذیری افراد می شود.

امروزه در مطالعه پديده‌ها و مسائل انسانی، به وحدت و يکپارچگی جنبه های زيستی و روانی-اجتماعی بيش‌تری پی می‌بريم. ديگرتفکيک بين جنبه‌های عضوی و کارکردی تقسيم درستی به نظر نمی‌رسد. بر اساس اين تعامل است که مشکلات جسمانی، عوارض روانی اجتماعی را ايجاد می‌کند و عوامل روانی اجتماعی نيز به نوبه خود بر جسم انسان تأثير می‌گذارند. بيماری های قلبی عروقی نمونه بارز تأثيرات متقابل جسم و روان در فرآيند پديدآيی بيماری هستند. در اين گونه بيماری‌ها بروز و تشديد اختلال جسمانی، از مسائل هيجانی و مشکلات روانی اجتماعی سرچشمه می گيرد. در این حلاصه پژوهش تأثير ويژگی شخصيتی تاب آوری در بيماران قلبی مورد مطالعه قرار گرفته است . نمونه آماری اين تحقيق۲۳۲ نفر بود که تعداد۸۷ نفر افراد سالم، ۷۷نفر از بيماران قلبی عروقی(سکته‌ای) و ۶۸ نفر بيماران قلبی غير سکته‌ای بستری بودند که براساس روش نمونه‌گيری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقياس تاب آوری کانروديويدسون (CD-RISC) استفاده شد. يافته های این مطالعه نشان داد که افراد سالم در تاب آوری نمره بالاتری را کسب کرده اند، اما بيماران قلبی عروقی در تاب‌آوری نمره پايين‌تری داشتند. جداول رگرسيونی نشان می‌دهد که دو متغير تاب‌آوری و سبک های مقابله‌ای تاثير معنی‌داری در بروز تشديد بيماری‌های قلبی داشته‌اند و هر يک از آن‌ها دارای وزن های متفاوتی هستند. ضرايب تاثير استاندارد موجود در جدول نشان می دهد که متغير تاب آوری با ضريب تاثير رگرسيونی (۶ /۰- β=)، قوی ترين پيش بينی کننده بيماران قلبی می باشد. بدین گونه و بطور خلاصه میتوان اعلام کرد که بين ويژگی شخصيتی تاب آوری با بيماری قلبی رابطه معنی‌داری وجود دارد و هم‌چنين تفاوت معنی داری، بين افراد سالم و بيماران قلبی عروقی از نظر سطح تاب آوری مشاهده شده است.

این مقاله  به قلم  آقایان دکتر سیدعلی دوستدار طوسی( دکتری روانشناسی) ودکنر صمد گلشنی ( فوق تخصص قلب و عروق) نگارش و در شماره ۱۱۶ نشریه علمی ، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهریور ۱۳۹۳ منتشر گردیده است .