مقايسه ميزان اضطراب امتحان و تاب آوري تحصيلي دانش آموزان دختر ورزشکار و عادي

امروزه ورزش و فعاليت هاي بدني براي بسياري از دانش آموزان ضروري در نظر گرفته مي شود و اغلب نظام هاي آموزشي آن را در برنامه خود گنجانده اند. هدف از انجام اين پژوهش، مقايسه اضطراب امتحان و تاب آوري تحصيلي دختران ورزشکار و غير ورزشکار بود. روش پژوهش حاضر از نوع علي مقايسه اي و جامعه آماري پژوهش شامل کليه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول منطقه ۳ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي ۹۵-۱۳۹۴ مي باشد که تعداد آنها ۲۱۵۰ نفر بود. براي هر گروه ۶۰ نفر و مجموعا ۱۲۰ نفر و با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. در نهايت داده هاي لازم از طريق پرسشنامه هاي اضطراب امتحان و تاب آوري تحصيلي جمع آوري شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد که بين دو گروه دانش آموزان دختر ورزشکار و غيرورزشکار به طورکلي از لحاظ نمرات اضطراب امتحان و تاب آوري تحصيلي تفاوت معناداري وجود دارد. در ادامه نتايج تحليل تک متغيري داده هاي پژوهش نشان داد که دانش آموزان دختر ورزشکار اضطراب امتحان بيشتري را نسبت به دانش آموزان دختر غيرورزشکار دارا مي باشند ولي از نظر تاب آوري تحصيلي تفاوت معناداري ندارند. بر اساس يافته هاي پژوهش مي توان استنتاج کرد اضطراب امتحان يکي از متغيرهاي مهم در ميان دختران ورزشکار است و مسوولان امر مي بايست در تعامل با اين دانش اموزان اين مساله را مد نظر قرار دهند.

مقايسه ميزان اضطراب امتحان و تاب آوري تحصيلي دانش آموزان دختر ورزشکار و عادي

نقش میانجی خودکارآمدی و تاب‌آوری در رابطه‌ی هوش معنوی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستانی شهر قم

سابقه و هدف: هوش معنوی در کاهش اضطراب امتحان که موجب کاهش عملکرد تحصیلی می‌شود، مؤثر است. کشف متغیّرهای واسطه در رابطه‌ی هوش معنوی و اضطراب امتحان، زمینه‌ی تدوین بسته‌های آموزشی مناسب‌تر هوش معنوی را برای کاهش این اضطراب فراهم می‌کند. هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی خودکارآمدی و تاب‌آوری در رابطه‌ی هوش معنوی و اضطراب امتحان است.

روش کار: این پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی است و جامعه‌ی آماری آن را تمامی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر قم در سال تحصیلی ۹۵ – ۹۶ تشکیل می‌دهند. نمونه‌گیری پژوهش به‌روش خوشه‌یی تصادفی انجام شده است. بدین‌منظور سه مدرسه‌ی دخترانه و سه مدرسه‌ی پسرانه به‌طور تصادفی انتخاب؛ و ۳۸۰ پرسش‌نامه در برخی کلاس‌ها توزیع شد که پس از جمع‌آوری آنها، ۲۶۹ پرسش‌نامه (۱۲۷ پسر و ۱۴۲ دختر) پذیرفتنی بود. شرکت‌کنندگان پرسش‌نامه‌های اضطراب امتحان ساراسون، هوش معنوی عبدالله‌زاده، خودکارآمدی شرر و همچنین پرسش‌نامه‌ی تاب‌آوری کونور و دیویدسون را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر بر اساس مدل بارون‌ و کنی استفاده شده است. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافته‌ها: نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داده که رابطه‌ی اضطراب امتحان با هوش معنوی (۲۶۷/۰)، خودکارآمدی (۴۷۵/۰-) و تاب‌آوری (۳۳۰/۰-) معنادار (۰۱/۰< P) است. علاوه‌براین، نتایج تحلیل مسیر بر اساس مدل بارون و کنی نشان داده که خودکارآمدی (۱۷/۰) و تاب‌آوری (۰۹/۰) رابطه‌ی اضطراب امتحان و هوش معنوی را به‌طور کامل میانجیگری می‌کند.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌دست آمده، هوش معنوی از راه خودکارآمدی و تاب‌آوری موجب کاهش اضطراب امتحان می‌شود. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود برای کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان، بسته‌های آموزشی هوش معنوی با تأکید بر افزایش خودکارآمدی و تاب‌آوری آنان تدوین شود.

نقش میانجی خودکارآمدی و تاب‌آوری در رابطه‌ی هوش معنوی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستانی شهر قم