مرور برچسب

اعتبار پرسشنامه تاب آوری

اعتباریابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی

اعتباریابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی خودکشی یکی از معضلات بهداشت روان است. شناسایی به موقع امکان خودکشی در پیشگیری از آن بسیار اهمیت دارد. هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی به عنوان یک ابزار…

مقیاس اندازه گیری تاب آوری

بررسی کفایت روانسنجی مقیاس اندازه گیری تاب آوری از روایی و پایایی مناسبی در جامعه زندانی برخوردار است و می تواند در موقعیت های پژوهشی و بالینی برای مردان زندانی مورد استفاده قرار گیرد