مرور برچسب

انجمن تاب آوری افغانستان

انجمن تاب آوری افغانستان ( ARC )

انجمن تاب آوری افغانستان ( ARC ) این انجمن بمنطور توسعه تاب آوری در بخشهای چهارگانه : تقویت نهادهای رسیدگی کننده به حوادث ، آگاه سازی و افزون سازی آمادگی برای مقابله با حوادث ، تاب آوری خانواده و تحقیق و پژوهش در تاب آوری محیط زیست…