مرور برچسب

تاب آوری ازدواج

نقش سلامت معنوی و تاب آوری در ازدواج در دانشجویان

نگرش مثبت به ازدواج مهم ترین متغیر در پیش بینی ازدواج می باشد،که متاثر از عوامل متفاوتی می باشد.به نظر می رسد برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقاء تاب آوری و سلامت معنوی با توجه به تفاوت های فردی دانشجویان در زمینه های پیشگفت مفید می باشد.