مرور برچسب

تاب آوری اعتیاد

مقالات تاب آوری معتادان

مجموعه مقالات تاب آوری معتادان آرشیو شده در خانه تاب آوری ایران که میتواند در مدلهای درمان اعتیاد ، میزان اثر بخشی روشهای آموزش تاب آوری و سایر متغیرها برای پژوهشگران و سایر علاقه مندان مفید باشد .

مددیاری اعتیاد چیست و چگونه توصیف میشود ؟

دوره‌های آموزشی مددیاری اعتیاد شامل آموزش‌های حضوری و مجازی با هدف ارتقاء دانش و توانمندسازی در ارائه مشاوره و حمایت به افراد مبتلا به اعتیاد می‌باشد مددیاری اعتیاد میتواند در توسعه تاب آوری افراد مبتلا به اعتیاد موثر واقع شود

نشست تاب آوری خانواده در شهرستان فردیس کرج برگزار شد

مطالعات تاب آوری قبل از اینکه به خانه و خانواده معطوف شود متوجه کودکانی بوده است که در شرایط بد نتایج و زندگی های خوبی را ساخته اند و پس از این بود که  مفهوم تاب آوری به خانه و خانواده راه خود را پیدا کرد.

نقش خانواده در تاب آوری و اعتیاد نوجوانان چیست ؟

آگاهـًی از رونــدهای محافظـت كننده ی خــانوادگی كه بــاعث رشـد تـاب آوری در جوانــان می شونــد، بايـد اسـاس مداخلــه ی خانوادگـی و رشـد جوانـان باشـد عوامـل محافظت كننـده احتمـالا بـه طـور مسـتقیم مصـرف مـواد را كاهـش می دهنـد يـا مانـع از…