مرور برچسب

تاب آوری بدنی

تاب آوری جسمانی چیست چگونه توصیف میشود و مزایای آن چیست ؟

تاب آوری جسمانی توانایی بدن فرد برای مقاومت و بهبودی در برابر شرایط فیزیکی نامطلوب و چالش برانگیز است هنگامی که بدن در شرایط نامطلوب و پرفشار قرار میگیرد تاب آوری جسمانی قدرت و توانایی غلبه را توصیف میکند بعبارت دیگر