مرور برچسب

تاب آوری به شیوه توصیفی

شناسایی مولفه های معنویت اثرگذار بر تاب آوری

۱۱ مولفه اثرگذار بر تاب آوری در افراد کارآفرین به ترتیب عبارتند از: ارزش مداری، خودآگاهی، فرزانگی، هدف متعالی، رضایتمندی فردی، توکل و توسل، اخلاق مداری، فعالیتهای داوطلبانه، آخرت گرایی، امیدواری و سعه صدر