مرور برچسب

تاب آوری تربیت بدنی

تاب آوری ، سفر قهرمانی

تاب آوری یک مفهوم الزامی و بنیادی و یک ساختار کلیدی و پایه برای تمامی رشته ها ، فضاهای بین رشته ای و فرارشته ای محسوب میشود تاب آوری ضامن پایداری و ضرورت رشد و تعالی است .