مرور برچسب

تاب آوری جسمانی

تاب آوری ایمنی چیست ؟

تاب‌ آوری ایمنی به توانایی سیستم ایمنی برای سازگاری و پاسخگویی موثر به چالش‌ها، استرس‌ها و تهدیدهای مختلف ناشی از عوامل بیماری‌زا، عوامل محیطی و عدم تعادل داخلی اشاره دارد به طور کلی، افراد تاب آور دارای یک فنوتیپ ایمنی متفاوت از افراد…