مرور برچسب

تاب آوری جسمانی

تاب آوری جسمانی چیست چگونه توصیف میشود و مزایای آن چیست ؟

تاب آوری جسمانی توانایی بدن فرد برای مقاومت و بهبودی در برابر شرایط فیزیکی نامطلوب و چالش برانگیز است هنگامی که بدن در شرایط نامطلوب و پرفشار قرار میگیرد تاب آوری جسمانی قدرت و توانایی غلبه را توصیف میکند بعبارت دیگر

تاب آوری ایمنی چیست ؟

تاب‌ آوری ایمنی به توانایی سیستم ایمنی برای سازگاری و پاسخگویی موثر به چالش‌ها، استرس‌ها و تهدیدهای مختلف ناشی از عوامل بیماری‌زا، عوامل محیطی و عدم تعادل داخلی اشاره دارد به طور کلی، افراد تاب آور دارای یک فنوتیپ ایمنی متفاوت از افراد…