مرور برچسب

تاب آوری دانشجویان

رابطه تاب آوری و منبع کنترل با شادکامی دانشجویان

بنابر همین گزارش از خانه تاب آوری افزایش تاب‌آوری منجر به سطوح بالاتر شادی می‌شود.تاب آوری به عنوان یک عامل محافظتی عمل می کند،تاب آوری از مسیر عملکرد بهتر علیرغم ناملایمات، به افزایش شادی کمک می کند.

بررسی وضعیت دین داری دانشجویان و رابطه آن با تاب آوری

بررسی وضعیت دین داری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و رابطه آن با تاب آوری اکنون که دانشگاه آزاد اسلامی، چشم انداز سال های آتی خود را معطوف به «حاکمیت اخلاق و معنویت»، «پایش و سالم سازی دانشگاه از آسیب های اجتماعی» و «حفاظت از سرمایه های…

مقایسه اثربخشی روش‌های مثبت درمانگری بر تاب‌آوری

مقایسه اثربخشی روش‌های مثبت درمانگری و مرور خویشتن بر افزایش بهزیستی روانی و تاب‌آوری دانشجویان مادر هدف پژوهش، مقایسۀ اثربخشی روش‌های مثبت درمانگری و مرور خویشتن بر افزایش بهزیستی روانی و تاب‌آوری دانشجویان مادر بود. نمونۀ پژوهش شامل…

نقش میانجیگری خودگویی در رابطه تصور از خود با تاب آوری

نقش میانجیگری خودگویی در رابطه تصور از خود با تاب آوری دانشجویان هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجیگری خودگویی در رابطه تصور از خود با تاب آوری می باشد. روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه…