مرور برچسب

تاب آوری دانش آموزان

تاثیر روش درمانجو مداری راجرز بر تاب آوری دانش آموزان

این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کوواریانس) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان تاب آوری دانش آموزانی که روش درمانجو مدار…

تاب آوری و تئوری انتخاب

آموزش نظریه انتخاب با تاکید مسیولیت‌پذیری و منبع کنترل درونی، می‌تواند به‌عنوان یک روش کارآمد جهت افزایش تاب‌آوری تحصیلی دانش آموزان مورداستفاده قرار گیرد.

بررسی بسته آموزشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ بر تاب آوری

مطالعه آگاهی افزایی تغییرات بلوغ می تواند شیوه مناسبی برای افزایش تاب آوری و تحمل پریشانی نوجوانان دختر باشد.مربیان بهداشت در مدارس از این رویکرد می توانند به درک صحیح تر و واقع بینانه تر دختران از تغییرات روان شناختی و جسمانی دوره بلوغ کمک…

تعریف تاب آوری تحصیلی

تعریف تاب آوری تحصیلی عبارتست از توانایی و ظرفیت دانش آموزان برای دستیابی به موفقیت تحصیلی علیرغم شرایط چالش برانگیز که میتواند می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله خوش بینی، هوش هیجانی و شایستگی یادگیری خودراهبر و یا مهارتهای خودیار…

اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی بر تاب آوری

اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر تاب آوری و میزان قربانی شدن دانش آموزان قربانی قلدری هدف: از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی برمدل فلنر بر تاب‌آوری و میزان قربانی شدن دانش‌آموزان قربانی قلدری بود.…