بررسی اثربخشی روایت درمانی گروهی بر سازگاری با طلاق والدین، تاب آوری و مشکلات رفتاری- هیجانی دختران والدین مطلقه دوره ابتدایی شهر اصفهان

هدف: بررسی اثربخشی روایت درمانی گروهی بر سازگاری با طلاق والدین، تاب آوری و مشکلات رفتاری ـ هیجانی دختران والدین مطلقه دوره ابتدایی شهر اصفهان بود.

روش: این پژوهش به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل اجرا گردید. جامعه آماری شامل کلیه دختران ۷ تا ۱۲ ساله والدین مطلقه شهر اصفهان بود که در مدارس ابتدایی دخترانه مشغول به تحصیل بودند. ۲۴ نفر از دختران طلاق واجد ملاک های ورود به پژوهش، به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزارها شامل پرسشنامه های سازگاری با طلاق والدین، تاب آوری و مقیاس مشکلات رفتاری- هیجانی بود. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت نه جلسه ۹۰ دقیقه ای(به صورت هفتگی) تحت روایت درمانی گروهی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج نشان داد روایت درمانی بر سازگاری با طلاق والدین، تاب آوری و مشکلات رفتاری ـ هیجانی کودکان به صورت معناداری اثرگذار بود (۰۵/۰>P).

نتیجه گیری: روایت درمانی گروهی رویکرد مؤثری است که می تواند احساسات و باورهای منفی کودکان نسبت به طلاق والدین شان و مشکلات رفتاری ـ هیجانی آنها را کاهش دهد و همچنین می تواند احساسات و نگرش های مثبت نسبت به والدین و تاب آوری را در آنها افزایش دهد و در نهایت منجر به افزایش سازگاری آنها با طلاق والدین شود.

 

بررسی اثربخشی روایت درمانی گروهی بر سازگاری با طلاق والدین، تاب آوری و مشکلات رفتاری- هیجانی دختران والدین مطلقه دوره ابتدایی شهر اصفهان

 

resiliency iran 3

رابطه ویژگی‌های شخصیتی مدل آیزنک و تاب‌آوری با نگرش به خودکشی در بین دانش‌آموزان دختر

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگی­های شخصیتی مدل آیزنک و تاب­آوری با نگرش به خودکشی در بین دانش­آموزان دختر انجام گرفت. برای انجام پژوهش از بین کلیه دانش­آموزان دختر متوسطه شهر کرمانشاه با روش نمونه­ گیری خوشه­ای، نمونه­ای به حجم ۲۵۰ نفر انتخاب گردید. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که برای تحلیل داده­ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­های ویژگی­های شخصیتی آیزنک، تاب­آوری کانر و دیویدسون و نگرش به خودکشی استفاده شد.

نتایج پژوهش نشان داد که بین ویژگی­های شخصیتی روان­آزردگی و سایکوتیک با نگرش به خودکشی دارای همبستگی مثبت و معنادار بود، اما برون­گرایی  با نگرش به خودکشی همبستگی منفی داشت. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن بود که تاب­آوری با نگرش به خودکشی همبستگی منفی دارد. باتوجه به نتایج پژوهش می­توان نتیجه گرفت که شخصیت یک سازه مرتبط با خودکشی است

رابطه ویژگی های شخصیتی مدل آیزنک و تاب آوری با نگرش به خودکشی

home of resiliency 12

اثر بخشی” آموزش گروهی آگاهی افزایی از سندرم پیش از قاعدگی” بر تاب آوری در برابر استرس و کیفیت زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی

سندرم پیش از قاعدگی می ‌ تواند بر کیفیت زندگی و تاب ‌ آوری در برابر استرس نوجوانان تأثیر گذارد . لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی آگاهی افزایی از سندرم پیش از قاعدگی بر تاب ‌ آوری در برابر استرس و کیفیت زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی انجام شد .

روش کار : این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش ‌ آزمون – پس ‌ آزمون دو گروهی بود . دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستانهای تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۹۳ با نمونه ‌ گیری خوشه ‌ ای از مناطق ۲۰ گانه آموزش و پرورش، دو دبیرستان و از هر دبیرستان یک کلاس انتخاب شدند . به ‌ طور تصادفی، از یک کلاس ۱۵ نفر به گروه کنترل و از کلاس دیگر ۱۵ نفر به گروه آزمون اختصاص یافتند . مداخله طی ۱۰ جلسه صورت گرفت . داده ‌ ها در ابتدا و دوماه پس از پایان جلسات گردآوری شد . ابزار پژوهش، مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه تشخیصی اختلال پیش از قاعدگی، مقیاس تاب ‌ آوری ( Connor-Davidson resilience scale ) ، پرسشنامه زمینه ‌ یابی سلامت فرم کوتاه ( SF-36 ) بود . تحلیل داده ‌ ها با آزمون تی، تی – زوجی و من – ویتنی با اطمینان ۹۵% توسط نرم ‌ افزار SPSS/16 انجام شد .

یافته ­ ها : مشخصات فردی دو گروه کنترل و آزمون تفاوت معنی ‌ داری نداشت (۰۵/۰ > P ). در بدو ورود، میانگین نمرات اختلال پیش از قاعدگی، مقیاس تاب ‌ آوری و کیفیت زندگی دو گروه مشابه بودند (۰۵/۰ > P ). اما در مرحله دوم اندازه ‌ گیری، تنها در گروه آزمون، ارتقای واضحی در میانگین نمرات اختلال پیش از قاعدگی (۰۰۱/۰> P ) ، تاب ‌ آوری (۰۱/۰> P ) ، و کیفیت زندگی (۰۱/۰> P ) دیده شد .

نتیجه نهایی : آموزش می ‌ تواند سبب بهبود نشانگان اختلال پیش از قاعدگی، تاب ‌ آوری در برابر استرس و کیفیت زندگی نوجوانان شود .

آگاهی افزایی ازسندرم پیش از قاعدگی