مرور برچسب

تاب آوری شبه خانواده

پیش بینی تاب آوری افراد مقیم در مراکز شبه خانواده

پیش بینی تاب آوری افراد مقیم در مراکز شبه خانواده از طریق ویژگی های جمعیت شناختی خانواده اولیه و کیفیت رابطه با همسالان هدف کلی از پژوهش حاضر، شناسایی رابطه ویژگی‌های خانواده اولیه و کیفیت تعامل با همسالان با تاب آوری و آسیب‌پذیری در…

اثر طرح‌واره‌درمانی بر تاب‌آوری فرزندان شبه خانواده

اثر طرح‌واره‌درمانی بر تاب‌آوری، احساس تنهایی و استقلال عاطفی فرزندان شبه خانواده موضوع اصلی این تحقیق در زمینه تاب آوری بوده است  فقدان پدر و مادر به هر علتی که باشد بر نحوه رشد کودک تاثیر می‌گذارد. کودک بی‌سرپرست از رابطه…