مرور برچسب

تاب آوری صورتی

تاب آوری و احساس گناه در زنان مبتلا به سرطان پستان

روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه بیماران دچار سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر و مرکز پزشکی خاص شرق وابسته به بنیاد امور بیماری های خاص واقع شهر تهران به تعداد ۳۸۱ بیمار در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۵ بود

کتاب صورتی ، تجربیات زیسته زنان مبتلا به سرطان پستان

کتاب صورتی ، تجربیات زیسته زنان مبتلا به سرطان پستان انتشارات پروچستا برگزار می‌کند: نخستین گردایه نوشتاری از تجربه زیسته زنان دچار سرطان پستان سرطان پستان یکی از گسترده‌ترین سرطان‌ها در جمعیت زنان در جوامع امروزی است. میزان پایندگی…