مرور برچسب

تاب آوری فردی

رازهای تاب آوری

در این کتاب راجع به معنای تاب آوری ، چگونگی و چرایی آن می خوانیم اینکه فرد تاب آور چه ویژگیهایی دارد؟ تفاوت تاب آوری افراد چگونه شناسایی و معرفی و توجیه خواهد شد؟ همچنین نویسندگان دراین کتاب از نمونه های واقعی قدرت تاب آوری در زندگی…