مرور برچسب

تاب آوری فرهنگی

سرمایه فرهنگی و تاب آوری

سرمایه فرهنگی و تاب آوری ممکن است اثر یکدیگر را تشدید کند سرمایه فرهنگی، که میراث فرهنگی، سرمایه اجتماعی، شبکه‌ها و روابط اجتماعی را در بر می‌گیرد، برای افزایش تاب‌آوری جامعه و توانایی پاسخ‌دهی، مقاومت و بازیابی از موقعیت‌های نامطلوب ضروری…

تاب آوری فرهنگی

نوعی از تاب‌آوری به نام تاب‌آوری فرهنگی است. که طی آن توانمندی‌هایی که فرهنگ در اختیار ما می‌گذارد که در شرایط دشوار، دچار آسیب نشویم،

رادیو فرهنگ و تقدیر از نویسنده ‌کارشناس حوزه تاب آوری

رادیو فرهنگ و تقدیر از نویسنده ‌کارشناس حوزه تاب آوری ، محمدرضا مقدسی موسس و مدیر خانه تاب آوری با حضور در دفتر شبکه رادیویی فرهنگ برای حضور اثربخش در برنامه صبح به وقت فرهنگ و‌ ارائه نکات ارزنده برای تاب آوری مورد تقدیر قرار گرفت.

تاب آوری فرهنگی

توانایی حفظ و بازیابی ویژگی های فرهنگی را که میتواند شامل ارزشها و اعتقادات نیز باشد تاب آوری فرهنگی می نامند