مرور برچسب

تاب آوری فیزیکی

مهارتهای اجتماعی و تاب آوری را میتوان با ورزش و تربیت بدنی توسعه داد

ورزش بمنزله ابزاری برای آموزش مهارتهای اجتماعی و تاب آوری میتواند نقشی موثر بعهده داشته باشد مهارت‌های اجتماعی توانایی‌هایی هستند که به افراد اجازه می‌دهند با دیگران تعامل و ارتباط مؤثری داشته باشند

کارگاه تاب آوری چیست؟

آموزش تاب آوری بر چهار حوزه شامل تاب آوری عاطفی، شناختی و ذهنی، جسمی و معنوی تمرکز دارد .کارگاه آموزش تاب آوری موضوع تاب آوری فیزیکی ( جسمانی) و یا تاب آوری اجتماعی را موضوع کار خود بداند.