مرور برچسب

تاب آوری قروه

تاب آوری و پیشرفت تحصیلی

رابطه تاب آوری و پیشرفت تحصیلی از این قرار است که تاب آوری می تواند پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کند و با افزایش میزان تاب آوری، میزان پیشرفت تحصیلی نیز افزایش می یابد.