مرور برچسب

تاب آوری محیط کار

ضرورت و اهمیت تاب آوری

ضرورت و اهمیت تاب آوری در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی( قسمت سوم ) دکتر زینب خالوندی از شورای نویسندگان خانه تاب آوری دو یادداشت قبل در رابطه با ضرورت و اهمیت تاب آوری در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کلیاتی مطرح گردید. و نیز استرس…