مرور برچسب

تاب آوری مردان

تاب آوری و تروما هر دو متداول هستند

دنیا به مردان سالم بیشتری نیاز دارد تروما و تاب آوری مردان شایسته توجه بیش از اینهاست با اینکه میدانیم مردان درمقایسه با زنان در معرض مخاطرات شغلی و محیطی بیشتری هستند و اعتیاد و استرس و فرسودگی شغلی بیشتری را نشان میدهند

تاثیر آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی مردان معتاد

تاثیر آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی مردان تحت درمان نگه دارنده متادون هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر این دوره تاب آوری در کیفیت زندگی مردان تحت درمان متادون بود. طرح پژوهش از نوع تحقیق شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با…