مرور برچسب

تاب آوری معتادان

مقالات تاب آوری معتادان

مجموعه مقالات تاب آوری معتادان آرشیو شده در خانه تاب آوری که میتواند در مدلهای درمان اعتیاد ، میزان اثر بخشی روشهای آموزش تاب آوری و سایر متغیرها برای پژوهشگران و سایر علاقه مندان مفید باشد .

تاثیر آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی مردان معتاد

تاثیر آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی مردان تحت درمان نگه دارنده متادون هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر این دوره تاب آوری در کیفیت زندگی مردان تحت درمان متادون بود. طرح پژوهش از نوع تحقیق شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با…

تاب آوری و اعتیاد

اعتياد بيان کننده يک حالت پاتولوژيک از يادگيری و حافظه است(malenka2007). اگر چه اين با تعاريف متداول از اعتياد در ظاهر تفاوتهايی دارد اما تاکيد وتوجه خاصی به اين مساله ميدهد که  مطالعه اعتياد نميتواند دور از مطالعات روانشناسی يادگيری…

مقایسه تاب آوری و ذهن آگاهی

مقایسه تاب آوری و ذهن آگاهی در افراد دارای سوءمصرف مواد و افراد بهنجار امروزه وابستگی به مواد، یکی از مهم‌ترین مشکلات مربوط به سلامت عمومی در جوامع به شمار می‌رود. افراد زیادی در طول زندگی خود از اختلالات حاصل از مصرف مواد، رنج…

 مقایسه نمره تاب آوری در افراد معتاد و غیر معتاد

 مقایسه نمره تاب آوری  در افراد معتاد و غیر معتاد و بهبودیافتکان هدف از انجام این پژوهش بوده است که بر اساس سبک های هویتی، معنویت و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد معتاد، غیر معتاد و بهبود یافته انجام شده است