نقش نگرش و تاب آوری در پیش بینی کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه

کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه و عوامل موثر بر آن موضوع مهمی است که نیازمند بررسی و مطالعه دقیق است. متغیرها و عوامل متعددی در پژوهش­ های مختلف در تبیین کیفیت زندگی این والدین مورد آزمایش قرار گرفتند اما مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه نگرش و تاب­آوری با کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه انجام شده است.
روش­: مطالعه­ حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه­ آماری شامل تمامی والدین کودکان با نیازهای­ ویژه شهرستان رشت در سال ۹۵-۱۳۹۴ بود که از بین آنها ۱۱۰والد (۵۵ مادر و ۵۵ پدر) به روش نمونه ­گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع ­آوری داده­ ها از پرسشنامه نگرش والدین نسبت به فرزند با نیازهای ویژه­ (گوندر، ۲۰۰۲)، مقیاس تاب­آوری (کانر و دیویدسون، ۲۰۰۳) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان سلامت جهانی- فرم کوتاه (۱۹۹۶) استفاده شد. داده­ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج مطالعه حاضر نشان می ­دهند نگرش و تاب ­آوری والدین کودکان با نیاز­های ویژه با کیفیت زندگی­ شان همبستگی معناداری دارند و نگرش (۳۰/۰-=β) و تاب ­آوری (۴۷/۰=β) به صورت معناداری می­تواند کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه را پیش ­بینی کند (۰/۰۰۱ >p).
نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، نگرش و تاب­ آوری عواملی موثر در کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه هستند. استلزام­ های نتیجه به دست آمده در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

نقش نگرش و تاب آوری در پیش بینی کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه

تدوين برنامه افزايش تاب آوري در برابر استرس و تاثير آموزش آن بر مولفه‌هاي كيفيت زندگي والدين داراي كم‌توان ذهني خفيف

تدوین برنامه افزایش تاب آوری در برابر استرس وتاثیر آموزش آن بر مولفه های کیفیت زندگی والدین دارای کودک کم توان‌ذهنی خفیف می باشد .فرضیه های تحقیق :میزان تاب آوری والدینی که تحت‌آموزش برنامه تاب آوری قرار گرفته اند از والدینی که تحت این آموزش قرارنگرفته اند بیشتر است .میزان تغییر پذیری هریک از مولفه های روابط والدفرزند والدینی که تحت آموزش برنامه تاب آوری قرار گرفته اند از والدینی که‌تحت این آموزش قرار نگرفته اند بیشتر است .میزان استرس والدنی که تحت‌آموزش برنامه تاب آوری قرار گرفته اند از والدنی که تحت این آموزش قرارنگرفته اند کمتر است و …یافته‌های تحقیق :میزان تاب آوری و تغییر پذیری‌هریک از مولفه های روابط والد فرزند والدین گروه آزمایش بیشتر و میزان‌استرس والدینی آنها کمتر بود ولی بین سلامت والدینی و رضایت زناشویی آنهابا گروه کنترل تفاوت وجود نداشت .رضایت از زندگی گروه ازمایش در پس‌آزمون بیشتر بود .همه فرضیه های مربوط به تفاوا پدران و مادران در تاثیرپذیری از برنامه نیز رد شدند

 

تدوين برنامه افزايش تاب آوري در برابر استرس و تأثير آموزش آن بر مؤلفه هاي كيفيت زندگي والدين داراي كودك كم توان ذهني خفيف