اثربخشي آموزش تاب آوري بر كاهش احساس غربت دانشجويان دختر

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش مبتني بر تاب آوري در كاهش احساس غربت دانشجويان جديدالورود خوابگاهي انجام شد. جامعه آماري پژوهش كليه دختران جديدالورود خوابگاهي رشته هاي مختلف تحصيلي دوره كارشناسي دانشگاه رازي كرمانشاه در سال تحصيلي ۹۶- ۹۵ بود. براي انجام اين پژوهش با روش نمونه گيري در دسترس وسپس جهت جايگزيني آزمودني ها دردوگروه از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شد. دراين پژوهش ازپرسشنامه تاب آوري كانروديويدسون واحساس غربت فن فليت استفاده شد. كه ازاين ميان ۳۰ نفر از دانشجويان كه نمره بالاتر از ميانگين در آزمون احساس غربت كسب كرده بودند انتخاب شدند و به صورت تصادفي دردوگروه آزمايش وكنترل قرار گرفتند. براي گروه آزمايش ۱۲ جلسه گروهي آموزش مهارت هاي تاب آوري اجرا و بعد از مداخله براي هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. طرح پژوهش آزمايشي و براي تحليل داده ها از روش آماري كوواريانس استفاده شد.

نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش تاب آوري به طورمعناداري ودرسطح ۰۰۱/۰ P<موجب كاهش احساس غربت دانشجويان درگروه آزمايش شده است درحالي كه چنين تغييري در آزمودني هاي گروه كنترل مشاهده نشد. بنابراين مي توان گفت آموزش تاب آوري در كاهش احساس غربت دانشجويان موثر است.

اثربخشي آموزش تاب آوري بر كاهش احساس غربت دانشجويان دختر

 

نقش سبك هاي مقابله اي و تاب آوري در پيش بيني احساس غربت دانشجويان

هدف اين پژوهش تعيين نقش سبك هاي مقابله اي و تاب آوري در پيش بيني احساس غربت در دانشجويان بود. پژوهش حاضر به روش همبستگي انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانشجويان غيربومي ساكن خوابگاه هاي دانشگاه كردستان در سال تحصيلي ۹۳-۹۲ تشكيل مي دادند كه از بين آنها، ۲۰۰ نفر به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب شدند (نيمي دختر و نيمي پسر). براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه احساس غربت (UHS-F)، و مقياس تاب آوري (CD-RIS)، و پرسشنامه سبك هاي مقابله اندلر و پاركر (CISS) استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحليل واريانس چندمتغيره و رگرسيون چندگانه تجزيه و تحليل گرديد. نتايج پژوهش نشان داد كه بين تاب آوري و احساس غربت همبستگي منفي معنـاداري وجـود دارد. همچنين، بين احساس غـربت و سبك مقـابـله اي هيـجـان مدار و اجتنابـي، رابطه مثبت و معناداري وجـود دارد، بــه گـونـه اي كه متـغـيـرهـاي سبـك مقـابـله اي (هيجان مدار)، تاب آوري، و جنسيت تـوانستند احسـاس غربـت را پـيش بـيني كنند (%۳۳=۲R). همچنين، تحليل واريانس چندمتغيره نشان داد كه ميزان مولفه هاي احساس غربت (دلتنگي براي خانواده، ميل براي برگشت به خانواده، و سازگاري) در دانشجويان دختر و پسر به طور آماري متفاوت است (۰۱/۰>P).

 

نقش سبك هاي مقابله اي و تاب آوري در پيش بيني احساس غربت دانشجويان

homesikness-resilience