میزان تاب ‏آوری، سخت‏ رویی و رضایت از زندگی با تصویر بدنی دانش ‏آموزان دختر دبیرستانی سبزوار

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاب‏ آوری، سخت‏ رویی و رضایت از زندگی با تصویر بدنی دانش‏ آموزان دختر دبیرستانی سبزوار انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش شامل هزار و ۵۷۸ نفر از دانش‏ آموزان دختر دبیرستان‏های سبزوار در سال تحصیلی ۱۳۹۳ بود که تعداد ۳۱۱ نفر از طریق روش نمونه ‏گیری خوشه‏ ای چند‌مرحله‏ ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‏ ها از پرسش‌نامه‏ های استاندارد تاب‏ آوری کونور و دیویدسون، سخت‏ رویی کوباسا، رضایت از زندگی داینر و تصویر بدن فیشر استفاده شد. داده‏ های گردآوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS18 و روش‏های آمار توصیفی، همبستگی و رگرسیون چند‌متغیری تجزیه و تحلیل شد. یافته‏ های پژوهش نشان داد که بین میزان تاب‏ آوری، سخت‏ رویی و رضایت از زندگی با تصویر بدنی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، متغیرهای مذکور توانستند حدود ۲۵‌درصد واریانس تصویر بدن را تبیین کنند. بر‌اساس نتایج حاصل از پژوهش می‏توان با افزایش میزان تاب‏ آوری، سخت‏رویی و رضایت از زندگی، نارضایتی از تصویر بدن دانش‏ آموزان دختر را کاهش داد و سلامت روان و بهزیستی آنان را بهبود بخشید.

 میزان تاب ‏آوری، سخت‏ رویی و رضایت از زندگی با تصویر بدنی دانش ‏آموزان دختر دبیرستانی سبزوار