مرور برچسب

تاب آوری و عدالت

تاب آوری عدالت محور است برابری ضرورتی اجتماعی و نیازی روانشناختی است

تاب آوری عدالت محور است بیعدالتی میتواند موجبات صدمات روانشناختی و آسیب های اجتماعی باشد این بدان معناست که تلاش برای توسعه عدالت علاوه بر اینکه ضرورت و نیازی روانشناختی است میتواند در پیشگیری از آسیب های اجتماعی مورد توجه باشد.