مرور برچسب

تاب آوری و مهارتهای اجتماعی

مهارتهای اجتماعی و تاب آوری را میتوان با ورزش و تربیت بدنی توسعه داد

ورزش بمنزله ابزاری برای آموزش مهارتهای اجتماعی و تاب آوری میتواند نقشی موثر بعهده داشته باشد مهارت‌های اجتماعی توانایی‌هایی هستند که به افراد اجازه می‌دهند با دیگران تعامل و ارتباط مؤثری داشته باشند