مرور برچسب

تاب آوری و مهارتهای زندگی

مقایسۀ اثربخشی دو برنامۀ آموزشی تاب‌آوری بر سازگاری زناشویی

مقایسۀ اثربخشی دو برنامۀ آموزشی تاب‌آوری و مهارتهای ارتباطی بر سازگاری زناشویی این پژوهش به دنبال مقایسۀ اثربخشی دو برنامۀ آموزشی تاب‌آوری و مهارتهای ارتباطی بر سازگاری زناشویی بود. روش:روش پژوهش، آزمایشی و طرح آن پیش‌آزمون و پس‌آزمون…