سبک هاي فرزند پروري، کمال گرايي و تاب آوري در دختران

اين پژوهش با هدف تعيين رابطه سبک هاي فرزند پروري و کمال گرايي با تاب آوري دختران به روش توصيفي همبستگي اجرا شد. براي جمع آوري داده هاي مورد نياز، ۳۵۱ دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر رشت که در سال ۱۳۹۵ – ۱۳۹۴ به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب و به پرسشنامه هاي تاب آوري، مقياس کمال گرايي و پرسشنامه اقتدار والديني پاسخ دادند. نتايج پژوهش نشان داد بين سبک هاي فرزند پروري سهل گيرانه، سبک مستبدانه و سبک مقتدرانه با تاب آوري، رابطه معناداري وجود دارد همچنين بين کمال گرايي و تاب آوري ضريب همبستگي مثبت معناداري مشاهده شد. بررسي رگرسيون چندگانه نشان داد که ابعاد کمال گرايي هدفمندي، نياز به تائيد، عالي بودن، نشخوار فکري و سبک فرزند پروري به طور توام، ۰٫۲۴ تغيير واريانس تاب آوري را تبيين مي کنند و ساير خرده مولفه هاي کمال گرايي و ساير سبک هاي فرزند پروري نقش معني داري در تبيين واريانس تاب آوري نداشته اند.

سبک هاي فرزند پروري، کمال گرايي و تاب آوري در دختران