اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر يوگا بر كاهش اضطراب و ارتقاء تاب آوري در زنان ميانسال شهر كرمانشاه

با توجه به اهميت تمرين هاي ذهني در سلامت روان افراد و نيز موثر بودن آنها در شادكامي انسان ها، پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر يوگا بر كاهش اضطراب  و ارتقاء تاب آوري در زنان ميانسال انجام شد.

روش كار

 پژوهش حاضر نيمه آزمايشي بود، كه با بهره گيري از طرح پيشآزمون پسآزمون با گروه كنترل انجام گرفت. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه بانوان ميانسال مراجعه كننده به باشگاه هاي ورزشي شهر كرمانشاه حاضر در كلاسهاي آموزشي يوگا در سال ۱۳۹۶ بود كه ۳۰ نفر از آنهايي كه نمره بالاتر از حد متوسط در مقياس اضطراب و  نمره پايين تر در تاب آوري كسب كردند، انتخاب و به روش تصادفي(به اين صورت كه هر كدام شانس برابر براي انتخاب شدن داشتند) در دو گروه جايگزين شدند. از هردو گروه قبل و بعد از مداخله پيش آزمون و پس آزمون گرفته شد. افراد گروه آزمايش ۱۶ جلسه ۷۵ دقيقه اي (هفته اي۲ جلسه) تحت تمرين ذهن آگاهي مبتني بر يوگا قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اضطراب بك (۱۹۹۹) و تاب آوري كانر ديويدسون (۲۰۰۳) بود. داده هاي جمع آوري شده به روش تحليل كوواريانس با استفاده از SPSS-23 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته ها

 نتايج  حاصل از يافته ها بيانگر آن بود كه بين دو گروه  آزمايش و گواه بعد از تمرينات ذهن آگاهي، در ميزان نمره اضطراب و نيز سطح تاب آوري تفاوت حاصل شد، و اين تفاوت در سطح (۰۰۱/۰) معنا دار بود.

نتيجه گيري

 بنابراين چنين مي توان نتيجه گرفت  كه مي توان از يوگا به عنوان درماني راحت، در دسترس و كم هزينه براي درمان اضطراب و ارتقاء تاب آوري در زنان ميانسال استفاده كرد.

اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر يوگا بر كاهش اضطراب و ارتقاء تاب آوري در زنان ميانسال شهر كرمانشاه

مقالات تاب آوری ( قسمت دوم )

بمنظور تسهیل دردسترسی علاقه مندان به مقالات منتشر شده در حوزه تاب آوری قسمت دوم مجموعه مقالات ارایه میگردد.

با کلیک برروی متن عناوین  دریافت نمایید

iran resilienceتاب آوری و ارتقای سلامت کودکان

تاب آوری و روانشناسی تحول

رابطه تاب آوری با خود پنداشت دختر معلول با نقش واسطه ای خلاقیت 

تاب آوری و بیماری ام اس ( مولتیپل اسکلروزیس)

اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش علایم اضطراب نوجوانان مبتلا به بیماری قلبی

رابطة دلبستگي به خدا و تاب آوري با معناداري در زندگي دانشجويان

رابطة بین ویژگیهای شخصیتی با تاب آوری در کارکنان یگان ویژه ناجا

وضعیت تاب آوري و آسیبهاي هیجاني در مادران داراي کودک مبتلا به سرطان

استرس و تاب آوری و خوش بینی

تاب آوری و راهبرد های نه گانه تنظیم شناختی

اثربخشی آموزش برنامه تاب آوری پن بر تنظیم شناختی هیجان افراد افسرده

خودکارآمدی در دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا

رابطه دینداری و تاب آوری در دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان شهر شیراز

مقایسه تاب‫آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش ‫آموزان دختر دبیرستانی خانواده‫های طلاق و عادی

تنش های شغلی ، سلامت روانی و تاب آوری تکنسین های بیهوشی

حمایت اجتماعی، تاب‌آوری و سلامت روانی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های شهر ایلام

کنترل اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب‌آوری در برابر سوء مصرف مواد در پسران دارای پدرِ معتاد

رابطه سبک دلبستکی و نارسایی هیجانی بر تاب آوری

تاب‌آوری براساس خودکارامدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

تاب آوری و رضایت از زندگی

تاب آوری و کم شنوایی

اثر بخشی تاب آوری بر سلامت روانی افراد مبتلا به مواد مخدر

مقایسه تاب آوری و اختلالات روانی

رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با تاب آوری

بررسی رابطه و نقش جنسیتی با میزان تاب آوری

رابطه جهت گیری مذهبی با تاب اوری و امیدواری

سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري

پیش بینی تاب آوری روانشناختی بر اساس میزان پایبندی مذهبی در زنان متأهل

رابطه تاب آوری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان کم شنوا

الگوهای ارتباطی خانواده ، تاب آوری ، میانجی گری هوش هیجانی

تاب آوری تحصیلی و رضایت از زندگی

فراهیجان و تاب آوری زنان نابارور

نقش راهبردهاي نه گانه ي تنظيم شناختي هيجان در پيش بيني تاب آوري

رابطه معنويت، تاب آوري و راهبردهاي مقابله اي با كيفيت زندگي دانشجويان

رابطه  ناظر خیالی و خود افسانه ای و تاب آوری

تاب آوری وتجارب خطرناک اجتماعی

ارزيابي ويژگيهاي روانسنجي » تابآوري خانواده « مقياس سيکسبي

ارتقاي سلامت روان و کیفیت زندگی از طریق برنامه آموزش تاب آوري براي مادران کودکان داراي اختلال یادگیري

تأثيز یوگا بر تاب آوری و مولفه های روانشناختی

 اثر بخشی مداخلات مثبت نگر و روان درمانی آدلری بر تاب آوری

مقایسه تاب آوري و رفتارهاي پرخطر بر اساس ساختار انگیزشی در نوجوانان

رابطه سلامت سازمانی با فرسودگی شغلی و تاب آوری

عملکرد خانواده، تمایزیافتگی خود و تابآوري با استرس

زنان مطلقه ، علایم افسردگی و تاب آوری و حمایت اجتماعی

رابطه تاب آوری و اختلالات روانی در جوانان مجرم زندان مرکزی شیراز

مقايسة سبك اسناد و تاب آوري در بين دانش آموزان آسيب ديده و

اثربخشی تاب ‌آوری بر کاهش تنش والدگری مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم

آگاهی افزایی از سندرم پیش از قاعدگی بر تاب آوری و کیفیت زندگی

اثربخشي آموزش تاب آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان

تاب آوری و سرسختی با سبک های مقابله هیجان مدار ( دیابت یزد)

اثربخشی آموزش بر تاب‌آوری، اضطراب، افسردگی و استرس بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی

تاب آوری و آسم

تاب آوری و حمایت اجتماعی کودکان نابینا و ناشنوا

تاب آوری و طرحواره های ناسازگار

تاثیر یوگا بر تاب آوری

عوامل مؤثر بر تاب آوري در افراد مواجه شده با ضربه روانی

فرسودگي شغلي و تاب آوری در پرسنل فوریت های پزشکی

تاثير يوگا بر تاب آوري و مولفه هاي بهزيستي روان شناختي بانوان

 اين پژوهش با هدف بررسي تمرينات ساخت و ساز رواني و جسماني يوگا بر تاب آوري و مولفه هاي بهزيستي روان شناختي بانوان انجام شد.
روش: به منظور انجام اين پژوهش، ۳۰ نفر به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده، انتخاب و با جايگزيني تصادفي در گروههاي آزمايشي و کنترل گمارده شدند (۱۵ نفردر گروه آزمايش و ۱۵ نفردر گروه کنترل). گروه آزمايش از بين داوطلبان شرکت در کلاس يوگا بصورت تصادفي انتخاب شد و گروه کنترل نيز که از نظر دو متغير سن و ميزان تحصيلات با گروه آزمايش همسان شده بود، بصورت تصادفي برگزيده شد. از آزمون پارامتريک تحليل کواريانس جهت تحليل يافته ها استفاده شد.
يافته ها: نتايج تحليل کواريانس ميزان تاثير تمرينات يوگا را بر تاب آوري ۰٫۶۷ نشان داد. در سلامت عمومي ميزان تاثير ۰٫۴۵۷ نشان داده شده است. نتايج اين پژوهش با يافته هاي قبلي همخواني دارد و نشان مي دهد که تمرينات يوگا بر افزايش تاب آوري (
P<0.05) و ارتقاي سلامت عمومي بانوان (P<0.01) تاثير معنادار دارد و باعث ارتقاي سلامت عمومي بانوان مي شود.
نتيجه گيري: يوگا با ارتقاي تاب آوري در بانوان، باعث افزايش مهارت حل مساله و کفايت اجتماعي مي گردد و همچنين تمرينات يوگا کمک مي کند که بانوان بتوانند نگاه رو به آينده روشن تري داشته باشند.

با کلیک بر متن آبی  دریافت نمایید.

تاثير يوگا بر تاب آوري و مولفه هاي بهزيستي روان شناختي بانوان شهر اصفهان