مرور برچسب

تاب آوری پرستاران

معرفی کتاب پزشک تاب آور

بیشتر پزشکان سختی های دوره کار آموزی را تحمل می کنند و باور دارند که روزی راضی و خوشبخت خواهند شد آنان از قرار معلوم چنین اعتقادی دارند: " وقتی موفق باشم، سرانجام می توانم خوشبخت شوم " خوشبختی موفقیت به بار می آورد.

پزشک تاب آور

کتاب پزشک تاب آور راهنمای مدیریت استرس برای پزشکان و پیراپزشکان با ترجمه محمدرضامقدسی و عفت حیدری و توسط انتشارات رشد در شمارگان ۱۰۰۰ در ۱۴۸ صفحه و به قیمت ۲۵۰۰۰ تومان در اختیار علاقه مندان قرارگرفته است .

ارتباط تاب آوری با تعهد حرفه ای در پرستاران بخش های ویژه

ارتباط تاب آوری با تعهد حرفه ای در پرستاران بخش های ویژه پرستاران بخش های ویژه با عوامل تنش زای فراوانی روبرو هستند. یکی از مهم ترین توانایی های انسان که در شرایط سخت و فشارهای روانی، باعث سازگاری موثر با عوامل تنش زا شده تاب آوری می…

تاب آوری انتقادی برای پرستاران

تاب آوری انتقادی برای پرستاران حرفه پرستاری تحت فشار اجتماعی مداوم است . مطالبات مالی ، فشارهای روانی- سیاسی و انسانی در حوزه مراقبت و افزایش حجم کارپرسنل ، همگی در روحیه وعملکرد حرفه ای پرستاران تاثیر میگذارند. این کتاب، تاب آوری را در…