بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تاب آوری در كاركنان یگان ویژه ناجابررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تاب آوری در كاركنان یگان ویژه ناجا

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با تاب آوري در كاركنان يگان ويژه ناجا است. پژوهش حاضر از نوع توصيفي- همبستگي است. جامعه آماري شامل كليه كاركنان يگان ويژه شهر تهران مي باشد. نمونه مورد بررسي ۲۷۲ نفر از كاركنان يگان ويژه شهر تهران مي باشد كه به روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: ۱) پرسشنامه تاب آوري كانر و ديويد سون (CD-RISC). محمدي(۱۳۸۴) اين مقياس را براي استفاده در ايران هنجاريابي كرده است. وي اين مقياس را بر روي ۲۴۸ نفر اجرا كرد و پايايي آن با سنجش همساني دروني آلفاي كرونباخ ۸۹/. به دست آمد. ۲)پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي نئو- فرم كوتاه (NEO-FFI). ضرايب پايايي اين آزمون با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ بين ۵۶/. تا ۸۷/. به دست آمده است. داده هاي بدست آمده با استفاده از روش همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج يافته هاي پژوهش (در سطح ۰۵/ ۰) حاكي از ارتباط معنادار منفي بين روان نژندي با تاب آوري و ارتباط معنادار مثبت برون گرايي، انعطاف پذيري و مسئوليت پذيري با تاب آوري مي باشد ولي دلپذير بودن رابطه معناداري با تاب آوري ندارد. لذا پيشنهاد مي گردد مسئولان مربوطه در خصوص اخذ آزمون هاي روان شناختي قبل از استخدام علاو بر توجه به سلامت رواني به تفاوت هاي روانشناختي و فاكتورهاي روانشناختي مرتبط با كارايي سازماني اهتمام ويژه اي داشته و در تعيين رسته به تفاوت هاي افراد توجه ويژه اي گردد.

رابطة بین ویژگیهای شخصیتی با تاب آوری در کارکنان یگان ویژه ناجا

مقالات تاب آوری ( قسمت دوم )

بمنظور تسهیل دردسترسی علاقه مندان به مقالات منتشر شده در حوزه تاب آوری قسمت دوم مجموعه مقالات ارایه میگردد.

با کلیک برروی متن عناوین  دریافت نمایید

iran resilienceتاب آوری و ارتقای سلامت کودکان

تاب آوری و روانشناسی تحول

رابطه تاب آوری با خود پنداشت دختر معلول با نقش واسطه ای خلاقیت 

تاب آوری و بیماری ام اس ( مولتیپل اسکلروزیس)

اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش علایم اضطراب نوجوانان مبتلا به بیماری قلبی

رابطة دلبستگي به خدا و تاب آوري با معناداري در زندگي دانشجويان

رابطة بین ویژگیهای شخصیتی با تاب آوری در کارکنان یگان ویژه ناجا

وضعیت تاب آوري و آسیبهاي هیجاني در مادران داراي کودک مبتلا به سرطان

استرس و تاب آوری و خوش بینی

تاب آوری و راهبرد های نه گانه تنظیم شناختی

اثربخشی آموزش برنامه تاب آوری پن بر تنظیم شناختی هیجان افراد افسرده

خودکارآمدی در دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا

رابطه دینداری و تاب آوری در دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان شهر شیراز

مقایسه تاب‫آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش ‫آموزان دختر دبیرستانی خانواده‫های طلاق و عادی

تنش های شغلی ، سلامت روانی و تاب آوری تکنسین های بیهوشی

حمایت اجتماعی، تاب‌آوری و سلامت روانی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های شهر ایلام

کنترل اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب‌آوری در برابر سوء مصرف مواد در پسران دارای پدرِ معتاد

رابطه سبک دلبستکی و نارسایی هیجانی بر تاب آوری

تاب‌آوری براساس خودکارامدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

تاب آوری و رضایت از زندگی

تاب آوری و کم شنوایی

اثر بخشی تاب آوری بر سلامت روانی افراد مبتلا به مواد مخدر

مقایسه تاب آوری و اختلالات روانی

رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با تاب آوری

بررسی رابطه و نقش جنسیتی با میزان تاب آوری

رابطه جهت گیری مذهبی با تاب اوری و امیدواری

سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري

پیش بینی تاب آوری روانشناختی بر اساس میزان پایبندی مذهبی در زنان متأهل

رابطه تاب آوری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان کم شنوا

الگوهای ارتباطی خانواده ، تاب آوری ، میانجی گری هوش هیجانی

تاب آوری تحصیلی و رضایت از زندگی

فراهیجان و تاب آوری زنان نابارور

نقش راهبردهاي نه گانه ي تنظيم شناختي هيجان در پيش بيني تاب آوري

رابطه معنويت، تاب آوري و راهبردهاي مقابله اي با كيفيت زندگي دانشجويان

رابطه  ناظر خیالی و خود افسانه ای و تاب آوری

تاب آوری وتجارب خطرناک اجتماعی

ارزيابي ويژگيهاي روانسنجي » تابآوري خانواده « مقياس سيکسبي

ارتقاي سلامت روان و کیفیت زندگی از طریق برنامه آموزش تاب آوري براي مادران کودکان داراي اختلال یادگیري

تأثيز یوگا بر تاب آوری و مولفه های روانشناختی

 اثر بخشی مداخلات مثبت نگر و روان درمانی آدلری بر تاب آوری

مقایسه تاب آوري و رفتارهاي پرخطر بر اساس ساختار انگیزشی در نوجوانان

رابطه سلامت سازمانی با فرسودگی شغلی و تاب آوری

عملکرد خانواده، تمایزیافتگی خود و تابآوري با استرس

زنان مطلقه ، علایم افسردگی و تاب آوری و حمایت اجتماعی

رابطه تاب آوری و اختلالات روانی در جوانان مجرم زندان مرکزی شیراز

مقايسة سبك اسناد و تاب آوري در بين دانش آموزان آسيب ديده و

اثربخشی تاب ‌آوری بر کاهش تنش والدگری مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم

آگاهی افزایی از سندرم پیش از قاعدگی بر تاب آوری و کیفیت زندگی

اثربخشي آموزش تاب آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان

تاب آوری و سرسختی با سبک های مقابله هیجان مدار ( دیابت یزد)

اثربخشی آموزش بر تاب‌آوری، اضطراب، افسردگی و استرس بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی

تاب آوری و آسم

تاب آوری و حمایت اجتماعی کودکان نابینا و ناشنوا

تاب آوری و طرحواره های ناسازگار

تاثیر یوگا بر تاب آوری

عوامل مؤثر بر تاب آوري در افراد مواجه شده با ضربه روانی

فرسودگي شغلي و تاب آوری در پرسنل فوریت های پزشکی