مرور برچسب

تاب اوری و متادون

تاثیر آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی مردان معتاد

تاثیر آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی مردان تحت درمان نگه دارنده متادون هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر این دوره تاب آوری در کیفیت زندگی مردان تحت درمان متادون بود. طرح پژوهش از نوع تحقیق شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با…