مرور برچسب

تغييرات بلوغ و تاب آوري

بررسی بسته آموزشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ بر تاب آوری

بررسی بسته آموزشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ بر تاب آوری و تحمل پریشانی آگاهی از تغییرات جسمانی و روان شناختی بلوغ باعث می شود که دختران نوجوان با مشکلات و چالش های روان شناختی ناشی از این دوره آشنا بشوند. مطالعه حاضر با هدف تعیین…