گفتگو همبسته تاب آوری است

گفتگو همبسته تاب آوری است

گفتگوی موثر مهمترین مهارت در تاب آوری خانواده است. حفظ و توسعه تاب آوری خانواده از ضروریات است، که در این میان ارتباط کلامی موثر مهمترین مهارت کلیدی در تحکیم بنیان خانواده و توسعه تاب آوری است و فی الواقع از طریق گفتگو می توان قدرت حل مسأله و غلبه بر مسائل و مشکلات را در سطح خانواده افزایش داد، همانگونه که سکوت و اختلالات ارتباطی در خانواده آسیب زاست از جانب دیگر وجود اهداف، چالش ها و مسائل مشترک بین اعضاء خانواده میتواند بهانه ای برای ایجاد هم افزایی و تفاهم و گفتگو باشد.
در عصر جدید رسانه های اجتماعی باعث کاهش ارتباط کلامی بین اعضاء خانواده شده است. کاهش ارتباط بین فردی در بین اعضاء خانواده باعث کاهش گفتگو بین آنان می شود که این دو میتوانند اثر یکدیگر را تشدید نمایند.
گفتگو بین اعضاء خانواده باعث انتقال تجربه، دانش و فرهنگ بومی به فرزندان و انبساط اتمسفر عاطفی است.
فضای صمیمی بین اعضا حس پشتیبانی و حمایت از یکدیگر در خانواده را تقویت میکند. به گونه ای که آنها خود را تنها حس نمیکنند و باعث افزایش قوت قلب، روحیه گفتمان و ارتباط با اجتماع می شود.
در خانواده سالم تمام ارتباطات و تعاملات برای استفاده حداکثری از سرمایه ها، استعدادها و توانایی هاست.
فرصت های کافی و مناسب برای گفتگو موجود می باشد و همه اعضاء خانواده با استفاده از این فرصت ها در کنار یکدیگر و به کار گیری از ظرفیت های بالقوه ای که دارند روابط خود را عمیق و نزدیک می نمایند.
رفتارهای ارتباطی و گفتگو و تاثیر آن بر عملکرد فرزندان از دیگر کارکرد های مورد تأکید است.
گفت و شنود دو بُعد از تعاملات خانوادگی است و در مبحث همنوایی خانوادگی نیز حائز اهمیت است.
این مفهوم شرایطی را فراهم می آورد تا در آن تمامی اعضاء خانواده به مشارکت و تعامل تشویق شوند، بسیاری از تحقیقات گفت و شنود و همنوایی را پیش بینی کننده مثبت تاب آوری میدانند.
خانواده تاب آور عرصه گفتگو است هر چه بیشتر، بهتر،
گفتگو ی موثر میتواند درهم افزایی، افزایش قدرت حل مسأله، اقدام و انسجام جمعی و توانایی خانواده برای دستیابی به منابع حمایتی موثر واقع شود.
همکلامی، همخرجی، همبستری و همسفری و … از جلوه های اصلی تاب آوری خانواده است.

کارگاه آموزشی تاب آوری خانواده برگزار شد

 بمناسبت روز خانواده وبه همت شرکت برق منطقه ای غرب یک دوره آموزشی باعنوان ( مبانی تاب آوری خانواده ) در محل تالار اجتماعات برق منطقه ای غرب برگزار گردید این کارگاه آموزشی در روز سه شنبه ۶ مهر  با هدف تحکیم مبانی خانواده و با مشارکت کارکنان برق منطقه ای غرب و تمامی شرکت ها و ادارات تابعه وزرات نیرو در استان کرمانشاه برگزار گردید.

family-resilience-workshop

 

کارگاه آموزشی تاب آوری

اطلاعیه برگزاری کارگاه تاب آوری در کلینیک مددکاری بامداد

کارگاه یکروزه ” ﺗﺎﺏ ﺁﻭﺭﻱ”

مدرس : محمدرضا مقدسی

ﺯﻣﺎﻥ ۱۶ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ

ﺷﻤﺎﺭﻩ تلفنهای ﺗﻤﺎﺱ:         ۰۲۱۸۸۶۹۹۵۶۰    و     ۰۲۱۸۸۶۹۸۷۸۱   

دراین کارگاه یکروزه تاکید برمفاهیم و مبانی تاب آوری ، اهمیت وضرورت آن  ، امداد و حمایت های اجتماعی و تاب آوری خانواده خواهد بود.  روشها و مداخلات ، اندازه گیری و مقیاس از دیگر مباحث این کارگاه یکروزه  می باشد.

 

resiliency iran tehran

 

رابطه الگوهاي ارتباطي خانواده با تاب آوري در دانشجويان دانشگاه شيراز

هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه الگوهاي ارتباطي والدين (گفت و شنود و همنوايي) با تاب آوري دانشجويان است. اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. بدين منظور ۲۰۰ نفر از دانشجويان سال اول که در مقطع کارشناسي در دانشگاه شيراز مشغول تحصيل بودند، به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. ابزارهاي به کار رفته شامل مقياس تاب آوري بزرگسالان (فريبرگ و همکاران، ۲۰۰۳) و مقياس تجديد نظر شده الگوهاي ارتباطي خانواده (ريچي و فيتز پاتريک، ۱۹۹۴) بود، که براي بررسي پايايي اين ابزارها ازآلفاي کرونباخ و براي بررسي روايي از روش تحليل عامل استفاده شد که هر دو پرسشنامه پايايي و روايي خوبي را نشان مي داد. براي بررسي اينکه آيا انواع الگوهاي ارتباطي خانواده قدرت پيش بيني کننده تاب آوري را دارا هستند، از تحليل رگرسيون و براي بررسي تفاوت ميان انواع اشکال خانواده از منظر تاب آوري از تحليل واريانس استفاده شد. نتايج تحليل آماري يافته ها از طريق تحليل واريانس و رگرسيون چند متغيري نشان داد که، اولا بعد گفت و شنود پيش بيني کننده مثبت تاب آوري است (۰٫۰۰۱)، اما بعد همنوايي پيش بيني کننده منفي تاب آوري است (۰٫۰۰۵) و بين انواع الگوهاي ارتباطي يعني خانواده هاي کثرت گرا و توافق کننده و خانواده هاي بي قيد و محدود کننده تفاوت معنادار (۰٫۰۰۱) از لحاظ ميزان تاب آوري وجود دارد.

رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با تاب آوری