تحلیل جامعه شناختی مساله خودکشی در سردشت

به همت انجمن جامعه شناسی ایران و به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی همایش علمی و تخصصی تحلیل مساله خود کشی در سردشت برگزار شد.

 

رابطه ویژگی‌های شخصیتی مدل آیزنک و تاب‌آوری با نگرش به خودکشی در بین دانش‌آموزان دختر

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگی­های شخصیتی مدل آیزنک و تاب­آوری با نگرش به خودکشی در بین دانش­آموزان دختر انجام گرفت. برای انجام پژوهش از بین کلیه دانش­آموزان دختر متوسطه شهر کرمانشاه با روش نمونه­ گیری خوشه­ای، نمونه­ای به حجم ۲۵۰ نفر انتخاب گردید. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که برای تحلیل داده­ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­های ویژگی­های شخصیتی آیزنک، تاب­آوری کانر و دیویدسون و نگرش به خودکشی استفاده شد.

نتایج پژوهش نشان داد که بین ویژگی­های شخصیتی روان­آزردگی و سایکوتیک با نگرش به خودکشی دارای همبستگی مثبت و معنادار بود، اما برون­گرایی  با نگرش به خودکشی همبستگی منفی داشت. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن بود که تاب­آوری با نگرش به خودکشی همبستگی منفی دارد. باتوجه به نتایج پژوهش می­توان نتیجه گرفت که شخصیت یک سازه مرتبط با خودکشی است

رابطه ویژگی های شخصیتی مدل آیزنک و تاب آوری با نگرش به خودکشی

home of resiliency 12