مرور برچسب

دکتر زهرا محبوبی

تیپ‌های شخصیتی و روش های مقابله ای آنان کدامست ؟

تیپ‌های شخصیتی و روش های مقابله ای بنوعی مرتبط هستند نگاهی به ادبیات تحقیق این موضوع را خاطر نشان میکند در همین راستا کوباسا، مدی و کان برای تبیین این موضوع که برخی اشخاص در مواجهه با مقدار مشخصی از استرس بیمار می‌گردند و حال آنکه برخی دیگر…