مرور برچسب

دکتر زینب خالوندی

اولین کارگاه تاب آوری برای فعالان صنعت بیمه کشور

اولین کارگاه تاب آوری برای فعالان صنعت بیمه به همت دفتر بیمه پاسارگاد در کرمانشاه برگزار شد .تاب آوری قدرت و توان یک سیستم جهت کاهش یا حل بحران و شوک و سازماندهی مجدد در حالی که متحمل تغییر شده، تعریف می شود. به طوری که سیستم هنوز وظیفه،…

ضرورت و اهمیت تاب آوری

ضرورت و اهمیت تاب آوری در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی( قسمت سوم ) دکتر زینب خالوندی از شورای نویسندگان خانه تاب آوری دو یادداشت قبل در رابطه با ضرورت و اهمیت تاب آوری در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کلیاتی مطرح گردید. و نیز استرس…

تاب آوری ، چارچوبی برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ( قسمت دوم )

تاب آوری ، چارچوبی برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ( قسمت دوم ) دکترزینب خالوندی از شورای نویسندگان خانه تاب آوری در یادداشت قبلی در رابطه با این موضوع که پیشرفت و بهبود و حتی ثبات در هرگونه فعالیت اقتصادی و اجتماعی نیازمند تاب…

تاب آوری چهارچوبی برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی

تاب آوری به منزله چهارچوبی برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دکتر زینب خالوندی عضو شورای نویسندگان خانه تاب آوری بدیهی است که منعطف ترین افراد و تیم ها هم شکست را تجربه می کنند، اما به میزانی که شکست می‌خورند، یاد می گیرند و رشد…