مرور برچسب

دکتر مانا چم زاده

ارزش های ما در عمل و تاب آوری

همواره شگفت آور بوده که چطور ارزش های ما ، توانایی مان را برای بازگشت از چالش ها تحت تأثیر قرار می دهد . پژوهش ها حاکی از آن است؛ که ارزش های ما در عمل و تاب آوری به صورت عمیقی به یکدیگر وصل هستند .ارزش های ما با تاب آوری رابطه دارند