مرور برچسب

سارا حق بین تاب آوری

احترام اولین ضلع ارتباط است

احترام اولین ضلع ارتباط است احترام گذاشتن و دریافت احترام از دیگران مهم است زیرا به ما کمک می‌کند احساس امنیت کرده و خود را ابراز کنیم. احترام اولین ضلع ارتباط همسران یا روابط سازمانی است احترام در سطح کلان میتواند جایگاه ویژه ای در تاب…

زندگی مبتنی بر اهداف یا زندگی مبتنی بر ارزشها ؟

ارزش باوری است که افراد یا گروه‌های انسانی در مورد چیزهای مطلوب و مناسب دارند. ارزش‌های گوناگون، نمایانگر جنبه‌های اساسی تنوع در فرهنگ انسانی هستند معمولاً عادات و هنجارهای اجتماعی، سرچشمه ارزش ها هستند .یک ارزش کاملاً قابل دستیابی نیست با…

کارگاه تاب آوری چیست؟

آموزش تاب آوری بر چهار حوزه شامل تاب آوری عاطفی، شناختی و ذهنی، جسمی و معنوی تمرکز دارد .کارگاه آموزش تاب آوری موضوع تاب آوری فیزیکی ( جسمانی) و یا تاب آوری اجتماعی را موضوع کار خود بداند.