مرور برچسب

سارا حق بین تاب آوری

زندگی مبتنی بر اهداف یا زندگی مبتنی بر ارزشها ؟

ارزش باوری است که افراد یا گروه‌های انسانی در مورد چیزهای مطلوب و مناسب دارند. ارزش‌های گوناگون، نمایانگر جنبه‌های اساسی تنوع در فرهنگ انسانی هستند معمولاً عادات و هنجارهای اجتماعی، سرچشمه ارزش ها هستند .یک ارزش کاملاً قابل دستیابی نیست با…

کارگاه تاب آوری چیست؟

آموزش تاب آوری بر چهار حوزه شامل تاب آوری عاطفی، شناختی و ذهنی، جسمی و معنوی تمرکز دارد .کارگاه آموزش تاب آوری موضوع تاب آوری فیزیکی ( جسمانی) و یا تاب آوری اجتماعی را موضوع کار خود بداند.