مرور برچسب

سواد رسانه تاب آوری

تاب آوری دختران و سواد رسانه ای

مدیر و موسس خانه تاب آوری دکتر محمدرضا مقدسی سواد رسانه ای و تاب آوری دختران را مورد تاکید قرار داد . توجه به تاب آوری و سواد رسانه ای دختران در شبکه های اجتماعی از اهمیتی ویژه برخوردار است نگاهی به ادبیات تحقیق نشان میدهد که دختران در…