مرور برچسب

علوم پزشکی کرمانشاه

تاب آوری روانی چیست ؟

تاب آوری روانی چیست ؟درمان تاب آور !! تاب آوری چیست ؟ فرایند تاب آفرینی صرفا محدود به دوره ی کودکی نیست و می تواند تا سالمندی نیز تداوم یابد. در تاب آوری ، وجود برخی از ویژگی های فردی و نیز محیطی اهمیت دارد. تاب آوری فقط داشتن فهرستی…