اولین کارگاه تاب آوری برای فعالان صنعت بیمه کشور

اولین کارگاه تاب آوری برای فعالان صنعت بیمه به همت دفتر بیمه پاسارگاد در کرمانشاه برگزار شد .

مقايسه ميزان اضطراب امتحان و تاب آوري تحصيلي دانش آموزان دختر ورزشکار و عادي

امروزه ورزش و فعاليت هاي بدني براي بسياري از دانش آموزان ضروري در نظر گرفته مي شود و اغلب نظام هاي آموزشي آن را در برنامه خود گنجانده اند. هدف از انجام اين پژوهش، مقايسه اضطراب امتحان و تاب آوري تحصيلي دختران ورزشکار و غير ورزشکار بود. روش پژوهش حاضر از نوع علي مقايسه اي و جامعه آماري پژوهش شامل کليه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول منطقه ۳ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي ۹۵-۱۳۹۴ مي باشد که تعداد آنها ۲۱۵۰ نفر بود. براي هر گروه ۶۰ نفر و مجموعا ۱۲۰ نفر و با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. در نهايت داده هاي لازم از طريق پرسشنامه هاي اضطراب امتحان و تاب آوري تحصيلي جمع آوري شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد که بين دو گروه دانش آموزان دختر ورزشکار و غيرورزشکار به طورکلي از لحاظ نمرات اضطراب امتحان و تاب آوري تحصيلي تفاوت معناداري وجود دارد. در ادامه نتايج تحليل تک متغيري داده هاي پژوهش نشان داد که دانش آموزان دختر ورزشکار اضطراب امتحان بيشتري را نسبت به دانش آموزان دختر غيرورزشکار دارا مي باشند ولي از نظر تاب آوري تحصيلي تفاوت معناداري ندارند. بر اساس يافته هاي پژوهش مي توان استنتاج کرد اضطراب امتحان يکي از متغيرهاي مهم در ميان دختران ورزشکار است و مسوولان امر مي بايست در تعامل با اين دانش اموزان اين مساله را مد نظر قرار دهند.

مقايسه ميزان اضطراب امتحان و تاب آوري تحصيلي دانش آموزان دختر ورزشکار و عادي

بررسي اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر بهزيستي روانشناختي و تاب آوري زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار به دليل تجربه فشارهاي مداوم و مزمن در معرض مشكلات روان شناختي قرار دارند. هدف پژوهش بررسي اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر بهزيستي روان شناختي و تاب آوري زنان سرپرست خانوار بود. طرح پژوهش از نوع شبه آزمايشي به شيوه پيش آزمون-پس آزمون و پيگيري با گروه گواه بود. جامعه آماري شامل تمام زنان سرپرست خانوار تحت پوشش مركز خيريه حضرت فاطمه زهرا (س) در سال ۱۳۹۶ بودند كه از ميان آنان، ۳۰ نفر با توجه به معيارهاي ورود به پژوهش و به صورت تصادفي انتخاب شدند و در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمايش تحت آموزش ذهن آگاهي به مدت ۸ جلسه ۹۰ دقيقه اي قرار گرفتند. از فرم كوتاه مقياس بهزيستي روان شناختي ريف (ريف، ۱۹۸۹) و مقياس تاب آوري (كانر و ديويدسون، ۲۰۰۳) استفاده شد. داده ها از طريق آزمون تحليل كوواريانس تجزيه وتحليل شدند. نتايج حاكي از اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر افزايش بهزيستي روان شناختي در مراحل پس آزمون و پيگيري (۰۰۱/۰P<) و همچنين تاب آوري در مراحل پس آزمون (۰۰۱/۰P<) و پيگيري (۰۵/۰P<) بود. ذهن آگاهي از طريق پذيرش و تجربه هيجانات، ايجاد خودآگاهي و اجتناب از الگوي تفكر خودكار باعث افزايش بهزيستي روان شناختي و تاب آوري تاثير مي گردد و مي تواند به عنوان آموزشي در راستاي توان بخشي و ارتقاي كيفيت زندگي آنان به كار گرفته شود.

بررسي اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر بهزيستي روانشناختي و تاب آوري زنان سرپرست خانوار

تاب آوري در زنان وابسته به مواد

مطالعه حاضر با هدف مقايسه تاب آوري در زنان وابسته به مواد و عادي انجام شد. پژوهش حاضر از نوع علي مقايسه اي بود. جامعه آماري شامل دو گروه، گروه اول کليه زنان وابسته به مواد در کمپ هاي ترک اعتياد و گروه دوم کليه زنان عادي شهر اصفهان بود. بدين منظور با توجه به ملاک هاي ورود و خروج تعداد ۳۰ نفر از زنان وابسته به مواد به روش نمونه گيري هدفمند و ۳۰ نفر زنان عادي به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. به منظور گردآوري اطلاعات از پرسشنامه تاب آوري کانر و ديويدسون و پرسشنامه جمعيت شناختي محقق ساخته استفاده شد.

نتايج تحليل t مستقل نشان داد در مقايسه تاب آوري زنان وابسته به مواد و عادي تفاوت معني داري وجود دارد (P<0.05). به طوري که زنان سالم به طور معناداري داراي تاب آوري بالاتر نسبت به زنان وابسته به مواد بودند. در نتيجه تاب آوري از متغيرهاي تاثيرگذار بر آسيب پذيري رواني افراد وابسته به مواد به ويژه زنان معتاد است. در تبيين اين يافته مي توان گفت که افراد تاب آور در شرايط ناگوار و هنگام تجربه هيجانات منفي مي توانند سازگاري و سلامت رواني خود را حفظ کنند و از انعطاف بيشتري برخوردارند، اين افراد کمتر مستعد مصرف مواد هستند.

تاب آوري در زنان وابسته به مواد

 

کمیته تاب آوری خانواده

کمیته تخصصی “تاب آوری خانواده” فعالیت خود را آغاز کرد. 

صبح سه شنبه ۱۴اسفندماه ۹۷  مرکز تاب آوری و انجمن ازدواج و خانواده کشوردرمحل تالار اجتماعات اداره کل بهزیستی استان تهران تفاهمنامه ای را به امضاء رساندند که براساس آن کشور عزیزمان صاحب کمیته تخصصی تاب آوری خانواده خواهد بود.آموزش و پژوهش با تکیه بر توانایی ها و منابع مشترک این دو سازمان مردم نهاد، اهم زمینه های فعالیت متخصصان کمیته تاب آوری خانواده تعیین گردیده است.در این مراسم باشکوه علاوه برمشاور جوان ریاست سازمان بهزیستی کل کشور) و(معاونت امور روانشناختی و مشاوره) مدرسین و مشاورین حوزه خانواده، اساتید محترم دانشگاه و فعالان اجتماعی ، روانشناسان ، مشاوران و مدکاران اجتماعی درعرصه خانواده حضور داشتند.

ساخت جوامع تاب‌آور با فعالیت‌ داوطلبانه

ساخت جوامع تاب‌آور با فعالیت‌های داوطلبانه

پنجم دسامبرمراسمی تحت عنوان “روز جهانی داوطلب برگزار میگردد.برپایی این مراسم بر اساس قطعنامه سازمان ملل در سال ۱۹۸۵ صورت میگیرد  که پس از آن همه ساله دولت با همکاری جامعه مدنی دربرپایی این مراسم بین المللی برنامه هایی اجرا می نمایند که هدف اصلی آن ترویح و تسهیل فعالیت های داوطلبانه است .خانه تاب آوری ، مرجع و رسانه فارسی زبان تاب آوری این روز ومناسبت جهانی را گرامی میدارد .

ترغیب و تسهیل وگرامیداشت فعالیت های داوطلبانه بخصوص در زمینه فقر، توانمندسازی زنان ، ایدز و محیط زیست ، بهداشت وآموزش همیشه مد نظر و از موضوعات مورد علاقه جمعیت داوطلبان فعال در زمینه توسعه اقتصادی /اجتماعی بوده است

تاب آوری در آموزش و پرورش

 

 

 

 

 

 

خانه تاب آوری با افتخارسه گانه فوق را جهت استفاده و توسعه تاب آوری در مدارس و محیط های آموزشی معرفی مینماید . توضیح اینکه کتاب تاب آوری د رمدارس چاپ و در اختیار علاقه مندان قرارگرفته و دوعنوان دیگر بزودی روانه بازرار خواهد شد

 

تاب آوری خانواده

در جلسه تیرماه انجمن ازدواج و خانواده کشور، روند تشکیل کمیته تخصصی ( تاب آوری خانواده ) مورد تصویب قرار گرفت. مقرر شد این کمیته پس از معرفی و تعیین نفرات  متخصص و واجد الشرایط ، در زمینه های پژوهشی ، تربیت مربی ، آموزش های فراگیر همکاری های ویژه داشته باشند  بررسی اقدامات انجام شده در زمینه تهیه متون ودرس گفتارهای تخصصی ( تاب آوری خانواده )از سایر مواردی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت .

در این نشست دکترسعیده هادی { رییس هیت مدیره و مدیر عامل انجمن ازدواج و خانواده کشور )حضور داشتند.

 

تأسیس مراکز تاب آوری در دستور کار قرار بگیرد

درمجله اینترنتی مددکاران اجتماعی منتشر شد :

نظر به تهدیدات و مخاطرات متنوع و متعدد محیطی، اقتصادی و اجتماعی شایسته است از مراکز تخصصی تحت عنوان تاب آوری برخوردار باشیم، فعالان عرصه سلامت و پیشگیری، کنشگران اجتماعی و تشکلهای مردم نهاد میتوانند نسبت به راه اندازی و تأسیس مراکزی با محتوی و عنوان تاب آوری اقدام نمایند.

تنش ها و تهدیدات اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و قایلیت تأثیر و تأثر اینها در کنار یکدیگر فرصت تعلل و مسامحه را نخواهد داد. روشن و واضح پیشنهاد تأسیس مراکز تاب آوری است. ضرورت دارد تمامی بخشهای در معرض مخاطره و تهدید از استراتژی های تاب آوری برخوردار باشند، مأموریت این مراکز معرفی، آموزش و همچنین تعیین مسیر و تدوین استراتژی برای توسعه تاب آوری خواهد بود.

این مطلب را محمدرضا مقدسی (مدیر و موسس خانه تاب آوری) به خبرنگار مجله اینترنتی مددکاران اجتماعی گفت و افزود: قطعاً جامعه مددکاران اجتماعی در آموزش و توسعه و ترویج تاب آوری میتوانند نقشی بسیار درخشان و پراهمیت ایفا کند.

اقدام، درمان و بهبودیِ جمعی را با یکدیگر و در کنار همدیگر تجربه کردن، راه تغییر، رشد و توسعه اجتماعی و همچنین مقابله با آسیب ها و مخاطرات را به همراهی و همنوردی طی کردن از مولفه ها و دامنه های نظری و عملی خاصی برخوردار است که منحصراً در حوزه کسوت و تخصص مددکاران اجتماعی است.

اقدام، بهبودی و درمان جمعی را در کنار سایر توانایی ها، تخصص مددکاران اجتماعی میدانیم.

امید و انتظار می رود که تأسیس مراکز تاب آوری بتواند در توسعه و ارتقای سلامت اجتماعی و همچنین پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی کارساز و نقش آفرین باشد، چرا که تاب آوری میتواند به افراد، همسران و خانواده ها، مدیران و سازمانها کمک کند.

محمدرضا مقدسی هم چنین اضافه کرد: در خاتمه مایل هستم از طریق آن رسانه محترم (مجله اینترنتی مددکاران اجتماعی) به اطلاع علاقه مندان به تأسیس مراکز تاب آوری رسانده شود که درصورت هرگونه اقدام در این خصوص، از تمام ظرفیت، توانایی و تجربه ما در سازمان غیردولتی و مردم نهاد تاب آوری قطعاً برخوردار خواهند بود.

 

برنامه های سه ماهه دوم سال ۹۷ مرکز تاب آوری اعلام شد

مرکز تاب آوری با همکاری کانون فرهنگی اجتماعی بانوان کرمانشاه در سه ماهه دوم سال جاری برنامه های خود را اعلام کرد.
  شرکت در این جلسات رایگان است اما نظر به محدودیت درپذیرش و پذیرایی ضروری است علاقه مندان برای ثبت نام و رزرو  نام و نام خانوادگی و هم چنین نام جلسه مورد نظر خود را به شماره ۰۹۹۱۲۰۴۴۵۴۹ پیامک فرمایند.

   

مرکز تاب آوری

مرکز تاب آوری به شماره ثبت ۱۲۷۳  اولین و تنها تشکل تخصصی حوزه تاب آوری است  مرکز تاب آوری سازمانی مردم نهاد و غیر دولتی است که برای ارتقای سلامت و توسعه تاب آوری فردی ، خانوادگی و اجتماعی در تلاش است .

مرکز تاب آوری به افراد ، خانواده ها ، مدیران و سازمانها در این خصوص کمک میکند این سازمان در اجرای پروژه های اجتماعی ، آموزشی و پژوهشی ، مداخلاتی و ترویجی فعالیت های مشابه دارد .ازهمکاری با شما درسازمانهای دولتی و غیر دولتی در حوزه آسیب های اجتماعی استقبال خواهیم کرد.

کرمانشاه صاحب ( خانه تاب آوری ) شد

این خبر را عصر امروز روابط عمومی سازمان مردم نهاد خانه سلامت زاگرس اعلام کرد.
بر اساس پیشنهاد سازمان مردم نهاد خانه سلامت زاگرس به شماره ثبت ۸۵۳ و تصویب جلسه هشتم شورای آموزش و پرورش شهرستان کرمانشاه، اولین پروژه و مرکز تخصصی توسعه و تقویت تاب آوری روانشناختی تحت عنوان (خانه تاب آوری) در کرمانشاه تأسیس شد.
هدف اصلی این خانه تقویت و توسعه تاب آوری، مقابله با آسیبها و ارتقاء سلامت اجتماعی است.
بر اساس این اعلام انشاا… اولین پروژه تاب آوری در آینده نزدیک به مرحله اجرا در خواهد آمد.
مقدسی در ادامه افزود: امید می رود تأسیس خانه تاب آوری در کرمانشاه بتواند الگویی مناسب از (شهر تاب آور) در حوزه روانشناختی و سلامت اجتماعی ارائه نماید. وی در ادامه حمایت و همراهی مسئولین را تحسین برانگیز و شایسته قدردانی دانست.
خانه سلامت زاگرس سازمان مردم نهادی در حوزه آسیب های اجتماعی است که با هدف ارتقای سلامت اجتماعی و مقابله با انواع آسیبهای اجتماعی تأسیس و دارای پروانه فعالیت از استانداری کرمانشاه است.

منبع: روابط عمومی خانه سلامت زاگرس

 

home of resiliency