مرور برچسب

هنر درمانی و تاب آوری کودکان

تاب آوری و بازی درمانی

با توجه به یافته­ های پژوهش در بازی درمانی و تاب آوری می ­توان گفت مداخلات نقاشی­ درمانی و روش تلفیقی (روش تلفیق هر دو روش نقاشی­ درمانی و گل­ بازی با هم) می­ تواند سبب افزایش تاب­ آوری کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون­ کنشی شود.