تاب آوری روانی و آمادگی آگاهانه ملی در سوانح

قرار داشتن کشورمان در زمره ده کشور نخست سانحه خیز جهان و استعداد وقوع دو سوم بلایای متعارف جهانی در پهنه آن مشخصه مهمی است که ضرورت اولویت دهی به مقوله پیشگیری و در وهله بعد، آمادگی به عنوان دو مرحله آغازین چرخه مدیریت بحران را اجتناب ناپذیر می نماید. به عبارت دیگر، گذار از ساختار پاسخ سالار فعلی به ساختاری پیشگیری و آمادگی محور، از اقتضائات بنیادین تناسب یافتن ساختار مدیریت سوانح کشور با واقعیات یاد شده جامعه ایران می باشد که علی الاصول می بایست در ساختارهای قانونی و اداری تجلی یابد.

ادامه‌ی خواندن

معنویت، تاب آوری و کیفیت روانی زندگی

یحیی بازیاری زاده

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

spirituality-attitude-e1410274614280

معنویت پویا به عنوان انعطاف بخش سامانه دفاع روانی افراد در مقابل تکانش های هیجانی برآمده از پیامدهای وقایع دردناک زندگی، با ارتقاء تاب آوری روانی، عملا میانگین بهداشت و به تبع آن سلامت روان آنان را ارتقاء بخشیده و موجبات بالندگی روانی شان را فراهم می آورد. چنین افرادی به سهولت و کم آسیب از تهدیدهای رو به تنوع سلامت روان عبور می توانند نمود.

بخشی از کارآیی و کارآمدی شخصی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی و اجتماعی آرمانی شهروندان را ناظر به کیفیت روانی زندگی آنها می توان دانست. به عبارت دیگر کیفیت زیست روانی شهروندان وجه مهمی از کیفیت زندگی آنان بوده که هم از بعد جسمانی متاثر و هم آنرا متاثر می تواند ساخت. از این منظر سلامت روان و طیف متنوع عوامل دخیل در اوج و افول آن از اهمیتی بسزا برخوردار می گردد. آنچه در این مجال کوتاه بدان می خواهیم پرداخت نگریستن این موضوع از زاویه ایی نسبتا بدیع است که شاید تاکنون کمتر به آن پرداخته شده باشد.

می توان برای توصیف وضعیت سلامت روان هر یک از شهروندان از مفهوم میانگین بهره جست. به عبارت دیگر وضعیت فعلی سلامت روان هر یک از شهروندان عبارت از میانگینی است متاثر از طیفی از عوامل دخیل و برآیند برهمکنش های متقابل هم افزا یا همکاه این عوامل، که شخص با این میانگین سلامت روان، کیفیت روانی زندگی یا کیفیت زیست روانی خویش را ساخته و در آن کیفیت خویشتن را می زید. از جمله عوامل دخیل در این میانگین، ساخت و ساختار شخصیتی شهروند می باشد که بستری را برای تعامل متقابل عوامل دخیل در میانگین سلامت روان شخص فراهم می آورند. مهمتر از این میانگین اما ثبات این میانگین و عدم نوسانات شدید سلامت روان، متعاقب رخدادهای مختلف زیست شخصی، خانوادگی، شغلی، تحصیلی و اجتماعی می باشد. ادامه‌ی خواندن

Translate »
کلیه حقوق مادی و معنوی برای اولین وبسایت تاب آوری روانشناختی کشور محفوظ است.