اثربخشی آموزش مدل مارلات برای افزایش تاب آوری

0

 

اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب‌آوری در افراد وابسته به مواد

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب آوری در افراد وابسته به مواد انجام شده است.

روش: در یک طرح شبه آزمایشی ۲۷ مراجع با تشخیص اختلال سوء مصرف مواد افیونی که دوره سم زدایی را با موفقیت به پایان رسانده بودند،

با روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه آزمایشی (۱۳ نفر) و گروه گواه (۱۴ نفر) تقسیم شدند.

گروه آزمایشی به مدت ۱۲ جلسه گروهی تحت آموزش مهارت های مقابله ای قرار گرفتند و گروه گواه در طول این مدت هیچ درمانی دریافت نکردند.

آزمودنی های مورد پژوهش توسط مقیاس تاب آوری کونور دیویدسون (CD-RIS) و آزمایش مورفین پیش از شروع درمان، پایان درمان و پس از اتمام مرحله پیگیری ۴ ماهه، مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از آزمون خی دو و آزمون تجزیه و تحلیل کواریانس استفاده شد.

یافته ها: نتایج آزمون خی دو نشان دادکه تفاوت معنی داری بین فراوانی عود در دو گروه وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تجزیه و تحلیل کواریانس نشان دادکه بین دو گروه در افزایش تاب آوری در مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت معنی دار است.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آموزش مهارت های مقابله ای در پیشگیری از عود و افزایش تاب آوری در افراد وابسته به مواد موثر است.

 

اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب‌آوری در افراد وابسته به مواد

 

اثربخشی آموزش مدل مارلات برای افزایش تاب آوری

به گزارش خانه تاب آوری مدل مارلات یک رویکرد شناختی-رفتاری است که در درمان اعتیاد استفاده می شود. لغزش و میزان بالای بازگشت پس از درمان به ظاهر موفق، مشکل شایعی است که به بیشتر رویکردها درمانی وابستگی دارویی رخ می نماید.

این واقعیت به پدید آیی انواع راهبردهای پیشگیری از بازگشت منجر شده است . دراین میان، مدل شناختی – رفتاری مارلات مورد استقبال فراوان قرارگرفته است. این مدل مبتنی بر دو محور عمده است: تشخیص نشانه های هشداردهنده و ایجاد مهارت های ضروری برای مقابله با موقعیت های پرخطر.

این مدل بخشی از آموزش رسمی مشاور اعتیاد است که شامل آموزه‌هایی در طبقه‌بندی مارلات در رابطه با عود می‌شود.

اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر مدل مارلات بر کاهش میل به اعتیاد و افزایش خودکارآمدی در ترک اعتیاد در بیماران تحت درمان با متادون مورد بررسی قرار گرفته است.مدل پیشگیری مارلات و گوردون که به دلیل پیشگیری از عود شناخته شده است، بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی بندورا است که بر مفهوم خودکارآمدی تأکید دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − 5 =